بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه کارآفرین بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟

 بيمه عمر و سرمايه گذاري وسيله اي مناسب جهت كسب " آرامش خيال امروز" و "رفاه زمان بازنشستگي"  و نيز " تامين پشتوانه مالي بازماندگان" در غيبت سرپرست خانواده است.
  
 
بیمه کارآفرین مزاياي ويژه اين بيمه نامه چيست؟

تعيين ذينفع در صورت فوت بيمه شده و در صورت حيات بيمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش يا افزايش سرمايه فوت و حق بيمه - امکان دريافت وام و برداشت از اندوخته بيمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد
 
 
بیمه کارآفرین پوشش هاي اضافي و تكميلي به چه صورت است؟

* پوشش بيمه تكميلي فوت ناشي از حادثه : اين پوشش به افراد ۱۵ الي ۷۰ ساله تعلق مي گيرد. در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه، سرماية فوت بيمة عمر مي تواند تا چهار برابر افزايش يابد.
 
* پوشش از كار افتادگي: اين پوشش به افراد ۱۸ الي ۶۰ ساله اي که شاغل هستند تعلق مي گيرد .در صورت از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده (كه حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد) تا پيش از سن ۶۰ سالگي، شركت بيمة كار آفرين متعهد مي گردد حق بيمه عمر و سرمايه گذاري را (بدون حق بيمه پوشش هاي تكميلي) تا پايان مدت قيد شده درقرارداد بيمه تقبل نمايد .
  
* پوشش بيمه بيماريهاي تحت پوشش : اين پوشش به افراد ۲۰ الي ۶۰  ساله تعلق مي گيرد و اين پوشش بيمه شده را در برابر پنج بيماري بيمه كرده و قسمتي از  هزينه هاي درماني را حداكثر تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال متقبل خواهد گرديد.  اين بيماريها عبارتند از:  سكتة قلبي- سكتة مغزي -  سرطان - پيوند اعضاء اصلي بدن -  جراحي قلب باز
ضمانت سودآوري و نرخ سود چگونه تعيين مي گردد؟
شركت بيمه كارآفرين حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علي الحساب تضمين مينمايد . ضمنا حق بيمه هاي  پرداختي را در سبد سرمايه گذاري خود متشكل از بازار بورس و ساير بازارهاي سرمايه گذاري،جهت سرمايه گذاري بهينه قرار ميدهد . شايان ذكر است كه در سالهاي گذشته ميانگين  سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير بيمه حدود ۱۷% بوده که هر ساله به مانده حساب بيمه گذار افزوده گرديده است .
 
 
بیمه کارآفرین پشتوانه مالي و اعتباري بيمه كارآفرين چيست؟

شركت بيمة كارآفرين، علاوه بر پشتوانة قوي مالي خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك كارآفرين، همانند ديگر مؤسسات بيمه تحت نظارت و كنترل بيمة مركزي ايران قرار دارد. ۵۰ درصد حق بيمه هاي پرداخت شده  توسط بيمه گذار را نزد بيمة مركزي ايران بيمة اتكايي خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به مؤسسات معتبر بيمه گران اتكائي بين المللي منتقل خواهد شد.
 
 
بیمه کارآفرین دريافت وام و برداشت از حساب چگونه امكانپذير است؟

 
حساب اندوختة بيمة عمر و سرمايه گذاري كارآفرين همانند حساب بانكي بيمه شده مياشد و بيمه شده مي تواند از سال دوم به بعد هرگاه كه مايل باشد از اندوخته خويش برداشت نمايد هم چنين بيمه شده مي تواند تا ۹۰ درصد موجودي حساب اندوخته خويش را وام دريافت نمايد.
 
 
بیمه کارآفرین مزيت ويژه در تعيين ذينفع چيست؟

در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما شخصاً قادر هستيد به انتخاب خود تعيين نماييد كه چه كساني و هركدام به چه ميزان مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند.
 
 
بیمه کارآفرین بيمه نامه مشترك عمر و سرمايه گذاري چيست؟

اين طرح با داشتن تمام مزاياي بيمه عمر وسرمايه گذاري انفرادي بدون پرداخت حق بيمه اضافي دو نفر را تحت پوشش قرار مي دهد كه هر كدام از بيمه شده ها داراي سرمايه فوت مجزا مي باشند و مي توانند از مزاياي پوشش هاي اضافي و تكميلي نيز بهره مند شوند .  
 
 
بیمه کارآفرین بيمه نامه مستمري و بازنشستگي چگونه امكانپذير است؟

در زمان پايان بيمه، بيمه شده مي تواند با درخواست كتبي از بيمه گر به جاي دريافت مبلغ سرماية حساب اندوختة بيمة خويش به صورت يكجا، آن را تبديل به يكي از انواع بيمه هاي مستمري نمايد.
 
 
بیمه کارآفرین چه مبلغي به عنوان بازخريد پرداخت مي شود؟

در صورت عدم تمايل بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه اي قبل از پايان قرار داد ۱۵ % مبلغي معادل مبلغ ذکر شده در جدول بيمه عمر و سرمايه گذاري و در ستون حداقل سود تضميني ۱۵ % بصورت علي الحساب در آن سال پرداخت ميگردد. لازم به ذکر است سالانه اين مبلغ بر اساس سود سالانه شرکت تعيين گرديده و در هر صورت از ۱۵ % سود تضميني براي مدت ۱۰ سال کمتر نخواهد بود.
 
 
بیمه کارآفرین آيا مي توان شرايط بيمه نامه را تغيير داد؟

بلي  . اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يك از سنوات بيمه اي مقدور مي باشد .تنها بيمه شده قرارداد تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد . 
 
 
بیمه کارآفرین آيا بيمه هاي عمر معاف از ماليات مي باشند؟

حال اينكه در مورد ساير اموال و داراييها اين امر تابع قانون انحصار وراثت مي باشد.  طبق مادة ۱۳۶ قانون ماليات هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي  صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند  و نظر به مادة ۱۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم بند (۲- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر   مي توانند جزو هزينه هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.
 
 
بیمه کارآفرین پس از انحلال و ورشكستگي شركت سرمايه مشتري چه مي شود؟

طيق ماده ۶۰ از قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران، مصوبه سال ۱۳۵۰:
 
 ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏گذاران، بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏گذاران و بيمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
 مؤسسات بيمه نمي‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
 دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
 ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين‏نامه‏اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي‏رسد تعيين خواهد شد.
 ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع‏ نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏مركزى‏ايران‏ كمترنخواهد بود.
 هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به وديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ ‏وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
 افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
  
 
اصول اخلاق حرفه اي صنعت بيمهicon
 
 
(مصوب شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران)
 
كليه فعالان صنعت بيمه به به اصول اخلاقي زير متعهد هستند:
 
icon پايبندي به مقررات و تعهدات
 
 - احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم تلاش براي بي اثر كردن آن ها.
 
- برخورد با همكاران و واسطه هايي كه از طريق غير اخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي پردازند.
 
- عدم چشم پوشي بسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هر گونه فساد.
 
- پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشكار باشد چه پنهان.
 
- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.
 
- رعايت و حمايت از رقابت آزادانه و عادلانه و پيروي از اصول بيمه گري به ويژه در تعيين نرخ و شرايط.
 
 
icon عدالت و انصاف
 
- تعيين دستمزد همكاران به صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط.
 
- رفتار منصفانه با مشتريان و طرفهاي تجاري در همه جوانب.
 
- پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غير اخلاقي و غير صادقانه.
 
- تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني معقول منصفانه و درخور شرايط بيمه بدون تاثير از رقبا.
 
 
icon شفافيت و صداقت
 
 -  صداقت و راستي  در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارشات فريب دهنده، پنهان كاري و حذف هدفمند برخي ار اطلاعات.
 
-  خودداري از ارائه ي اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع رساني.
 
-  انتشار مستمر اطلاعات دقيق ماليو ويژگيهاي حرفه اي خود به صورت واقعي.
 
-  اطلاع رساني به موقع به بيمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات.
 
-  توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديتهاي دريافت خسارت.
 
- برقراري روابط شفاف با مشتري بگونه اي كه امكان هيچ گونه سوء استفاده نباشد.
 
 
icon حفظ كرامت انساني
 
- خودداري از تقديم و دريافت مسرفانه هديه و برگزاري بيش ازحد برنامه هاي سرگرمي و تفريحي براي طرفهاي تجاري.
 
-   انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه اي متهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشاء و پرداختهاي غير موجه مبرا مي باشند. 
 
- محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان، همكاران و رقبا.
 
 
icon رعايت حقوق اجتماعي
 
- احترام به منزلت و حقوق انساني  و شهروندي افراد و پاسداري از آن.
 
- احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتريان. 
 
- سلوك و عدم كينه توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي گويند و عملكرد ها را نقد مي كنند.
 
- مقابله با پولي شويي و هرگونه فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه هاي سازمان يافته باشد.
 
- پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار.
 
- همكاري با سازمانهاي مردم نهاد و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي شود.
 
- پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز.
 
- احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان. 
 
شرايط
۱- مسئوليت بيمه­گر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمه­نامه مشروط براين است که بيمه­گذار مقررات بيمه­نامه را رعايت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد به درستي پاسخ داده و کليه وظايفي را که به عهده دارد انجام داده باشد .
۲- جدول مشخصات و بخش يا بخش­هاي اين بيمه­نامه جزءلاينفک بيمه­نامه محسوب مي­شود و اصطلاح اين بيمه­نامه هربار که در اين قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخش­ها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات يا در بخش يا بخش­هاي آن به معني خاص بکاربرده شود ، همه جاي بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه­گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب­ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدام­هاي لازم را به عمل آورد و توصيه­هاي معقول بيمه­گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه­هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴- الف) نمايندگان بيمه­گر مي­توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را بازرسي و مورد ارزيابي قرار دهند و بيمه­گذار موظف است کليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه­گر بگذارد .
ب) بيمه­گذار ملزم است هرگونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه­گر برساند و به هزينه خود کليه اقدامات احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت کار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم ممکن است به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق­بيمه تجديد نظر به عمل آيد.
بيمه­گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند و يا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشديد خطر شود مگر آن که موافقت کتبي بيمه­گر را کسب کرده باشد .
۵- درصورت وقوع هرگونه حادثه­اي که بر طبق اين بيمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه­گذار بايد :
الف) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه­گر برساند و کتبا" نيز آن را مورد تاييد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب­ديدگي ، کليه اقدام­هاي منطقي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .
پ) قسمت­هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا کارشناس بيمه­گر قرار دهد.
ت) کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه­گر را تهيه و در اختيار او بگذارد .
ث) در موردي که خسارت معلول سرقت ساده يا دزدي با شکست حرز باشد مقام­هاي انتظامي را مطلع سازد .
بيمه­گر در هيچ مورد در مقابل اتلاف يا آسيب­ديدگي که ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد ، تعهدي نخواهد داشت .
پس از آن که بيمه­گذار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه­گر رساند ،درمورد خسارت­هاي جزئي که حدود آن توسط بيمه­گر تعيين و ابلاغ مي­شود ، مي­تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمير يا تغيير ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه­گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمت­هاي خسارت ديده اقدام کند . هيچ عاملي در اين بيمه­نامه نبايد مانع از انجام اقدامات کاملا" ضروري بيمه­گذار براي برپا نگهداشتن و ادامه فعاليت در محل کار گردد . چنانچه اقلام خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود بيمه­گر نسبت به آن تعهدي نخواهد داشت .
۶- بيمه­گذار متعهد است به هزينه بيمه­گر اقدام­هايي را که بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز کساني که تحت اين بيمه­نامه بيمه شده­اند ) لازم مي­داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي که ممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارت­هايي که بيمه­گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي که بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارت­هايي که به موجب اين بيمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدام­هاي مذکور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه­گذار يا بعداز آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷- هرگونه اختلاف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمه­نامه پرداخت شود ( با فرض قبول مسئوليت از طرف بيمه­گر) موضوع به کارشناسي که کتبا" با توافق طرفين برگزيده مي­شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفين ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب مي­شود ارجاع خواهد گرديد . درصورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومي را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسي تحت رياست سرکارشناس تشکيل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه­گردر مراجع قضايي قابل طرح نمي­باشد .
۸- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود ، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند (۷) اين بيمه­نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد کليه حقوق ناشي از اين بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۹- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند. در آن صورت بيمه­گر حق­بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در آن صورت بيمه­گر موظف است حق­بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
۱۰- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه­نامه ، براي جبران اتلاف يا آسيب­ديدگي ، بيمه­نامه ديگري نيز وجود داشته باشد بيمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 
مقررات
شرط ۱-مبلغ بيمه شده : 
به موجب اين بيمه­نامه مبلغ بيمه شده نبايد کمتر از هزينه جايگزيني اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و با همان ظرفيت باشد ، بدين معني که هزينه­هاي جايگزيني شامل کرايه ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه (اگر وجود داشته باشد) و هزينه­هاي نصب مي­باشد.
اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي که اقلام خسارت ديده بيش از يک مورد باشد ، اين شرط نسبت به هريک از آن­ها به طور جداگانه اعمال مي­شود (ماده ۱۰ قانون بيمه ).
شرط ۲- اساس پرداخت خسارت :
درصورت وقوع حادثه مشمول اين بيمه­نامه ، خسارت به ترتيب زير جبران مي­شود :
الف) درصورتي که آسيب وارده به يکي از اقلام مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمه­گر هزينه­هاي ضروري انجام شده به منظور بازگرداندن اقلام آسيب­ديده به حالت اوليه بعلاوه هزينه­هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا تعميرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه­گذار انجام پذيرد، بيمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير باضافه درصد معقولي براي هزينه­هاي بالاسري به بيمه­گذار پرداخت خواهد نمود.هيچ هزينه­اي بابت استهلاک قطعات تعويض شده کسرنمي­شود ولي ارزش بازيافتي درمحاسبه منظورمي­گردد . کليه خسارت­هاي قابل تعمير بايد تعمير شود ولي اگر هزينه تعميرات فوق­الذکر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند «ب» زير خواهد بود.
ب) درصورتي که يکي از اقلام مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه­گر ارزش واقعي قبل از حادثه آن را مشتمل برهزينه­هاي عادي حمل ، هزينه نصب و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه(اگر وجود داشته باشد)مشروط براين که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
 
در محاسبه ارزش واقعي ، هزينه استهلاک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد . ضمنا" ارزش بازيافتي بايستي در نظر گرفته شود. هرگونه هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري ، کاردرشب ،کار در تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع ، تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که توسط الحاقي مورد توافق قرار گرفته باشد .
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا تعميرات ادواري تحت پوشش اين بيمه­نامه نمي­باشد .هرگونه هزينه­هاي تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات دستگاه­ها و يا تعويض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه  کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا در الحاقي‌هاي مربوط ، بيمه‌گر با بيمه­گذار توافق مي‌نمايد :
هرگاه در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا هر مدت پس از آن که بيمه­گذار بابت آن حق­بيمه بپردازد و بيمه­گر حق­بيمه را براي تمديد بيمه­نامه بپذيرد ،تمام يا قسمتي از اقلام بيمه شده که در محل معيني در منطقه جغرافيايي مندرج درجدول مشخصات به هرعلتي بجز آنچه صريحا"مستثني شده به طورناگهاني و پيش­بيني نشده دچار خسارت فيزيکي گردد ، به طوري که مستلزم تعمير و يا تعويض باشد ، بيمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي ، تعمير يا تعويض ، خسارت را حداکثر تا ميزاني که در يک سال مدت قرارداد براي هريک از اقلام در جدول مشخصات پيش­بيني شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نمايد .
اين بيمه­نامه اقلام بيمه شده را اعم از اين که به کار گرفته شده يا نشده و اقلامي که براي بازديد يا تعمير يا تميز نمودن پياده و مجددا" سوار شده يا در جريان چنين عملياتي قرار گرفته فقط پس از جريان راه­اندازي موفقيت­آميز شامل مي­گردد .
 
استثنائات
بيمه­گر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت :
الف) فرانشيز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بيمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­اي بيش از يک قلم از موارد بيمه شده دچار اتلاف يا آسيب­ديدگي شود فقط بالاترين رقم فرانشيز به عهده بيمه­گذار مي­باشد.
ب) اتلاف يا آسيب­ديدگي معلول از کار افتادن وسايل برقي يا مکانيکي ، عيب و نقص ، شکست ، اختلال ،انجماد ضد يخ يا مايعات ديگر ، نقص روغن­کاري يا کمبود روغن يا ضديخ ، با اين وصف اگر در نتيجه يک چنين از کارافتادن يا اختلال حادثه­اي رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنين خسارتي قابل جبران خواهد بود .
پ ) اتلاف يا آسيب وارد به قطعات قابل تعويض و ملحقات آنها مانند سرمته­ها ، مته­ها ،کاردک­ها يا ساير وسايل برنده ، تيغه­هاي اره ،رنگ­ها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتي که براي ساييدن يا خردکردن به کار مي­روند ، پانلهاي جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمه­ها ، زنجيرها، دستگاه­هاي بالا برنده و تسمه­هاي نقاله ، باتريها ، لاستيک­ها ، سيم­ها و کابل­هاي اتصال دهنده ، لوله­هاي قابل انعطاف ، وسايل به هم بستن يا بسته­بندي کردن که به طور مرتب مصرف و جايگزين مي­شوند.
ت) اتلاف يا آسيب­ناشي از انفجار ديگ يا مخزني که از داخل تحت فشار بخار يا مايع قرار دارد يا هر موتور درون سوز.
ث) اتلاف يا آسيب وارد به وسايل نقليه­اي که براي استفاده در جاده­هاي عمومي طراحي و مجاز به تردد مي­باشند مگر آن که اين وسايل منحصرا" در کارگاه­هاي ساختماني مورد استفاده قرار گيرند.
ج) اتلاف يا آسيب وارد به شناورها يا وسايل نقليه آبي.
چ) اتلاف يا آسيب ناشي از غوطه­ور شدن بطور کامل يا جزئي در آبهاي جزر و مددار.
ح) اتلاف يا آسيب در جريان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقي توافق ديگري شده باشد .
خ) اتلاف يا آسيبي که نتيجه مستقيم کارمستمر و ناشي از آن باشد(مانند فرسودگي عادي ، خوردگي ،زنگ­زدگي ، خرابي ناشي از عدم استفاده و يا معلول شرايط عادي جوي ) .
د) اتلاف يا آسيب وارد به هريک از اقلام بيمه شده در جريان هرگونه آزمايش يا استفاده از آن به منظوري غير از آنچه براي آن طراحي شده است .
ذ) اتلاف يا آسيب وارد به تجهيزات و يا ماشين­آلاتي که در زير زمين کار مي­کنند مگر آن که به موجب الحاقي توافق ديگري به عمل آمده باشد .
ر) اتلاف يا آسيبي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم ، به علت يا در نتيجه و يا تشديد شده به وسيله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجي ،عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي ،ياغيگري ،بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش ، اعتصاب کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت بوسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت که به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکيلات سياسي انجام گيرد ، توطئه ، توقيف ،ضبط و مصادره ، تخريب  يا زيان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .
ز) اتلاف يا آسيبي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم به علت يا در نتيجه و يا تشديد شده به وسيله واکنش­هاي هسته­اي ، تشعشعات اتمي يا آلودگي­هاي راديو اکتيو به وجود آمده باشد .
ژ) اتلاف يا آسيبي که به علت عيوب و نواقصي که در زمان شروع بيمه­نامه وجود داشته و بيمه­گذار يا نمايندگان او از آن مطلع بوده­اند ، اعم از اين که بيمه­گر از آنها آگاهي داشته يا نداشته ، به وجود آمده باشد .
س ) اتلاف يا آسيبي که به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از سهل­انگاري عمدي بيمه­گذار يا نمايندگان وي باشد .
ش) اتلاف يا آسيبي که سازنده يا تهيه کننده به موجب قانون يا قرارداد مسئول جبران آن باشد .
ص ) خسارت­هاي تبعي و مسئوليت از هرنوع و هر قبيل .
ض) اتلاف يا آسيبي که در هنگام صورت برداري از موجودي يا در زمان سرويس عادي کشف شود.
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ، بيمه­گر به استناد استثنائات بند «ر» تا «ش» اعلام دارد که اتلاف ، ويراني و آسيب­ديدگي ، مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي­باشد به عهده بيمه­گذار است .
 
شرايط عمومي
۱- مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲- جدول مشخصات جزء لاينفك بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه " در هر کجاي اين قرارداد که به كار رود شامل جدول مشخصات نيز خواهد بود.
هر واژه يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات به معناي خاصي به کار برده شود، در سراسر بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه‌گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف و يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود كليه احتياط­هاي لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه‌هاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
۴- الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب، موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامهاي احتياطي لازم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵- درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف) بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
هـ) در صورتي كه اتلاف يا آسيب­ديدگي معلول سرقت ساده و يا سرقت با شكست حرز باشد مراجع انتظامي را مطلع سازد. بيمه‌گر در هيچ موردي در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند, در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود مي‌تواند نسبت به تعمير و يا تعويض اقدام كند، در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييري، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد. هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه، خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
هيچگونه عاملي نمي­تواند مانع از انجام هرگونه اقدام ضروري بيمه­گذار در جهت فعال نگه ­داشتن مورد بيمه گردد.
چنانچه موارد خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود، تامين بيمه‌گر نسبت به آن قطع مي­گردد.
۶- بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر، اقداماتي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامات پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد و يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف مدت شش ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند (۹) اين بيمه­نامه، ظرف مدت ۳ ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدامي قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد، کليه حقوق ناشي از بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۸- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند، در آن صورت بيمه­گر حق بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در آن صورت بيمه­گر موظف است حق بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد، پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
۹- هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بيمه­نامه) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان, كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر درمراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۱۰- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 
مقـررات
شرط ۱ – مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايستي كمتر از ارزش جايگزيني اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و ظرفيت مشتمل بر مواد، دستمزدها، کرايه، حقوق و عوارض گمركي باشد.
بيمه‌گذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها يا قيمت‌ها مبلغ مورد بيمه را افزايش يا كاهش دهد. اين افزايش يا کاهش فقط زماني نافذ است که به وسيله بيمه‌گر در بيمه‌نامه ثبت شود.
هرگاه درصورت بروز اتلاف يا آسيب مشخص شود که مبالغ بيمه شده كمتر از ارزش واقعي آن مي­باشد، مبلغ قابل جبران تحت اين بيمه­نامه به تناسب مبلغ بيمه شده با مبلغ واقعي کاهش مي­يابد. اين شرط نسبت به هر کدام از اقلام مندرج در جدول مشخصات به طور جداگانه اعمال مي‌شود ( ماده ۱۰ قانون بيمه).
 
شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت :
درصورت بروز اتلاف يا آسيب­ديدگي، مبناي پرداخت خسارت تحت اين بيمه­نامه به شرح زير مي­باشد :
الف) در صورتي که آسيب وارده قابل تعمير باشد، هزينه تعميرات ضروري به منظور بازگرداندن اقلام خسارت ديده به حالت بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازيافتي (به استثناي هزينه برداشت ضايعات) .
ب) درصورت خسارت كلي:
ارزش جايگزيني اقلام مورد بيمه درصورتي که خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد.
ارزش واقعي اقلام بلافاصله قبل از وقوع حادثه پس از كسر ارزش بازيافتي و هزينه استهلاک مناسب، محاسبه خواهد شد.
در هر حال جبران آن مقدار از هزينه­هايي که بيمه­گذار مي­بايستي متحمل شود و تا اندازه­اي که مشمول مبلغ مورد بيمه مي­باشد منوط به رعايت شرايط و مقررات مذکور در بيمه­نامه است.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات يا تعويض و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد.
آسيب­هايي که قابل تعمير است، تعمير خواهد شد. چنانچه هزينه­هاي تعمير آسيب­ديدگي برابر يا بيش از ارزش اقلام بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط "ب" بالا پرداخت خواهد شد.
بيمه­گر هزينه­هاي برداشت ضايعات متعاقب وقوع هر حادثه را تحت اين بيمه­نامه براساس شرط (۳) مشروط بر آن که مبلغ جداگانه­اي در جدول مشخصات براي آن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد کرد.
هرگونه هزينه تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات و يا بهسازي تحت پوشش اين بيمه‌نامه نمي­باشد.
 
شرط ۳- گستره پوشش :
با در نظر گرفتن اين که بيمه­گذار حق بيمه اضافي مورد توافق را پرداخت کرده باشد، جبران اتلاف يا آسيب وارده جز آنچه که تحت پوشش اين بيمه­نامه مي­باشد، هزينه برداشت ضايعات و همچنين قسمت­هايي که قابل استفاده نبوده و بايد تخريب گردد را نيز در بر مي­گيرد. چنانچه بيمه­گذار طبق قانون و مقررات ملزم به انجام پاکسازي يا تخريب گردد، هزينه­هاي مربوط حداکثر تا حد غرامت تعيين شده در جدول مشخصات در هر حادثه تحت پوشش خواهد بود
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخ­هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، بيمه­گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه­گذار را (درصورتي كه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي‌هاي مربوط تا ميزان پيش­بيني شده در زير جبران خواهد کرد.
بدينوسيله بيمه­گر با بيمه­گذار موافقت مي­نمايد هرگاه تمام يا بخشي از اقلام مذکور در جدول مشخصات به علل زير با خسارت مادي غير قابل پيش­بيني و ناگهاني مواجه شود:
الف) آتش­سوزي، رعد و برق، انفجار، برخورد وسيله نقليه زميني يا آبي .
ب ) برخورد هواپيما و يا هرگونه وسيله نقليه هوايي و يا اشيايي که از آنها سقوط کند.
ج) زلزله، آتشفشان و زلزله دريايي .
د) طوفان (باد با سرعت بيش از ۶۲ کيلومتر بر ساعت) .
ه) سيل يا طغيان آب ، امواج دريا يا آب .
و) نشست، زمين لغزه ، لغزش صخره و يا هر گونه حرکت ديگر زمين .
ز) سرما ، بهمن، يخبندان .
ح) خرابکاري غير گروهي .
به نحوي که مستلزم تعمير و يا تعويض قطعه يا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبار مندرج در جدول مشخصات بيمه­نامه يا تمديدهاي بعدي اتفاق افتاده باشد، درصورت پرداخت حق بيمه از سوي بيمه­گذار و قبول آن از سوي بيمه­گر، بيمه­گر متعهد است که اتلاف يا خسارت وارد به مورد بيمه را نقداً و يا به صورت جايگزيني، تعويض يا تعمير قطعات به شرط آن که در هر حادثه يا مجموع حوادث از مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمه­نامه يا الحاقيهاي منضم به آن تجاوز نکند، جبران نمايد.
 
استثنائات
بيمه‌گر در موارد زير زيان وارد به بيمه­گذار را جبران نخواهد كرد :
فرانشيز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه .
اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از :
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري ، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران, جنبش‌هاي دسته جمعي, در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره يا خرابي، يا خسارت وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هسته‌اي يا آلودگي‌هاي ناشي از تشعشعات هسته­اي و راديواكتيو .
ج ) عمل يا سهل‌انگاري عمدي بيمه‌گذار يا کارکنان وي.
 
چنانچه در جريان مراحل قانوني، تعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه‌گر به اتکاء مقررات بند (الف) مذکور در بالا اعلام ‌دارد كه از بين رفتن، خرابي، زيان يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه مي‌باشد به عهده بيمه‌گذار است.
اتلاف، آسيب­ديدگي يا هزينه­هاي ناشي از عيب ذاتي، تخريب تدريجي، انبساط يا انقباض موارد بيمه شده در اثر تغييرات درجه حرارت هوا .
اتلاف يا آسيب­ديدگي ناشي از قصور بيمه­گذار در حفظ و نگهداري و انجام تعميرات مورد بيمه .
اتلاف يا آسيب­ديدگي غير مستقيم از هر قبيل و به هر صورت.
 
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر خوانده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخ­هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه­گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي‌هاي صادره، بدينوسيله گواهي مي­شود :
هرگاه درطول مدت بيمه مندرج در جدول ، يا هر مدت پس از آن که بيمه­گذار بابت آن حق بيمه بپردازد و بيمه­گر حق بيمه را براي تمديد بيمه­نامه بپذيرد اقلام (يا هر قسمت مربوط به آن) مذکور در جدول مشخصات، مادامي که در محل­هاي تعيين شده مستقر باشند دچار هرگونه اتلاف يا آسيب فيزيکي ناگهاني و پيش­بيني نشده ناشي از عوامل زير گردند:
نقايص مربوط به ريخته­گري و مواد، طراحي غلط ، عيوب و نقايص مربوط به ساخت يا نصب ، اجراي نادرست کار، عدم مهارت، بي­دقتي، کم شدن آب در ديگ­هاي بخار، انفجار فيزيکي ، از هم گسستگي به سبب نيروي گريز از مرکز ، اتصال کوتاه، طوفان، يا هر علت ديگري که به طور مشخص مستثني نشده باشد، به نحوي که مستلزم تعمير يا تعويض آن باشد، بيمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده، خسارت را حداکثر تا ميزاني که براي آن در جدول مشخصات براي يک سال بيمه­اي پيش­بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.
اين بيمه­نامه در مورد اقلام بيمه شده درصورتي کاربرد خواهد داشت که آزمايش در زمان کارکرد يا توقف دستگاه يا در زمان پياده کردن دستگاه يا در حين انتقال درمحل تاسيسات يا نصب مجددبا موفقيت انجام­شده­باشد.
 
استثنائات
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد :
فرانشيز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بيمه­گذار است. اگر در يک حادثه بيش از يک قلم از اقلام مورد بيمه اتلاف يا آسيب ديده باشد، فقط بيشترين رقم فرانشيز بعهده بيمه­گذار مي­باشد.
اتلاف يا آسيب وارد شده به ابزارهاي قابل تعويض از قبيل حديده شده، قالب­ها، سيلندرهاي کنده کاري شده، قطعاتي که به سبب استفاده و يا به طور طبيعي موجب استهلاک يا فرسودگي آنها مي­شود، از قبيل جداره­هاي نسوز، چکش­هاي ضربه­اي، اشياء ساخته شده از شيشه، تسمه­هاي متحرک، تايرهاي لاستيکي، مواد به حرکت درآورنده از قبيل روغن­ها، سوخت­ها و کاتاليزورها .
اتلاف يا آسيب به علت آتش­سوزي، صاعقه مستقيم، انفجار شيميايي (جز انفجار گاز در تنوره ديگ بخار)، سيستم اطفاي حريق يا تخريب­هاي ناشي از آن، سقوط هواپيما يا هرگونه وسيله نقليه هوايي يا اشيائي که از آنها سقوط کند ، دزدي ساده، سرقت با شکستن حرز يا تلاش براي آن، ريزش و آوار ساختمان­ها، سيل، طغيان آب، زلزله، نشست، رانش زمين، بهمن، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان يا بلاياي طبيعي مشابه.
اتلاف يا آسيب­ديدگي که سازنده ، پيمانکار يا تعميرکار براساس قانون يا قرارداد مسئول آن باشد.
اتلاف يا آسيب­ديدگي­معلول نقايص ياعيوبي که درزمان شروع بيمه­نامه وجود داشته وبيمه­گذاريا نمايندگان وي از اين موضوع آگاه بوده باشند، خواه بيمه­گر نسبت به آن عيوب و نقايص آگاهي داشته يا نداشته باشد.
اتلاف يا آسيب­ديدگي ناشي از عمل يا قصور عمدي بيمه­گذار يا نمايندگان وي.
اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري، بلوا، انقلاب يا قيام ، شورش، اعتصاب کارگران، يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش­هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي که با سوء نيت به نام يا مرتبط با هرگونه تشکيلات سياسي انجام گيرد. توطئه، توقيف ، ضبط و مصادره يا خرابي، يا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
هرگونه پيامد ناشي از واكنشهاي هسته‌اي، تشعشعات يا آلودگي­هاي راديواكتيو .
اتلاف  يا آسيب­ديدگي که نتيجه مستقيم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگي و پارگي ، ايجاد حفره، سائيدگي، خوردگي، زنگ­زدگي، جرم گرفتگي ديگ بخار) .
خسارت غير مستقيم يا مسئوليت از هر قبيل و به هر صورت، پرداخت­هاي اضافي براي جبران خسارت مادي مقرر در بيمه­نامه. هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه­گر به استناد بند "۷" بالا اعلام دارد که از بين رفتن، ويراني، آسيب­ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي­باشد به عهده بيمه­گذار است.
 
مقـررات
شرط ۱ – مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه شده معادل ارزش جايگزيني ماشين­آلات مورد بيمه با ماشين­آلات جديد از همان نوع و از همان ظرفيت مي­باشد. بدين معني که ارزش جايگزيني شامل کرايه، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه و هزينه نصب است.
اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي که اقلام خسارت ديده بيش از يک مورد باشد، اين شرط نسبت به هر يک از آنها به طور جداگانه اعمال مي‌شود (ماده ۱۰ قانون بيمه).
 
شرط ۲ – اساس جبران خسارت :
الف) در صورتي که آسيب وارد به يکي از اقلام مورد بيمه قابل تعمير باشد، بيمه­گر هزينه­هاي ضروري به منظور بازگرداندن ماشين آسيب ديده به حالت اوليه به علاوه هزينه­هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا تعميرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه­گذار انجام پذيرد، بيمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير به اضافه درصد معقولي براي هزينه­هاي بالاسري به بيمه­گذار پرداخت خواهد نمود. هيچ هزينه­اي بابت استهلاک قطعات تعويض شده کسر نمي­شود لکن ارزش بازيافتي در محاسبه منظور مي­گردد. اگر هزينه تعميرات فوق­الذکر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي اقلام بيمه شده بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلي تلقي شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) زير خواهد بود.
ب) درصورتي که يکي از اقلام مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه­گر ارزش واقعي آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزينه­هاي عادي حمل، هزينه نصب و عوارض گمرکي متعلقه مشروط بر اين که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
در محاسبه ارزش واقعي، هزينه استهلاک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد.
ضمناً بيمه­گر هزينه­هاي جداسازي قطعات آسيب ديده با احتساب ارزش بازيافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري، کار در شب، کار در تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع، تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد.
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا بازديدهاي فني، تحت پوشش اين بيمه­نامه نمي­باشد. هرگونه هزينه­هاي تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات دستگاهها و يا تعويض و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد.
 
شرايـط
۱- مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲- جدول مشخصات جزء لاينفك اين بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه" هر بار که در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات نيز خواهد بود.
هر واژه و يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات به معني خاص به کار برده شود، همه جاي بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه‌گذاربايد به منظور جلوگيري ازاتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه­خود كليه­اقدامات لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد ومقررات قانوني وتوصيه‌هاي كارخانه سازنده رارعايت­كند.
۴- الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع مورد بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامات احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت کار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵- درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف) بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدام­هاي منطقي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
د) کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه­گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
بيمه‌گر در هيچ مورد در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود، مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييري، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
بيمه­گر درقبال اقلام بيمه شده تحت اين بيمه­نامه درصورتي که بعد از خسارت بدون موافقت بيمه­گر تعمير يا تعمير موقت گرديده و به کار روند تعهدي نخواهد داشت.
۶- بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقداماتي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷- هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بيمه­نامه) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهد كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر در مراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸- بيمه­گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد:
الف) هرگاه شک و ترديدي نسبت به حق بيمه­گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بيمه­گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
۹- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند "۷" اين بيمه­نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدامي قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد، کليه حقوق ناشي از اين بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۱۰- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
۱۱- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند، در آن صورت بيمه­گر حق بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در اين صورت بيمه­گر موظف است حق بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد، پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه كارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن ، بيمه­گر خسارت بيمه­گذار را به شرح زير جبران مي­نمايد . اقلام بيمه شده در حال کار ، توقف ، پياده کردن ، به منظور تميزکردن يا بازديد و تعمير و يا جابجايي در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بيمه مي­باشد . در هر حال اعتبار بيمه از زماني شروع مي­شود که آزمايش و به کار افتادن با موفقيت انجام شده باشد .
 
استثنائات عمومي
بيمه­گر اتلاف يا آسيب وارده را که به طور مستقيم و يا غير مستقيم ، به علت يا در نتيجه عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد ، جبران نخواهد کرد :
الف) جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) ، جنگ داخلي ، ياغيگري ، بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش، اعتصاب کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت که به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکيلات سياسي انجام گيرد ، توطئه ، توقيف ، ضبط و مصادره ، تخريب يا زيان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .
ب) واکنش­هاي هسته­اي يا آلودگي­هاي ناشي از تشعشعات هسته­اي و راديواکتيو .
ج ) عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه­گذار يا کارکنان وي .
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ، بيمه­گر به استناد استثنائات بند «الف» اعلام دارد که از بين رفتن ، ويراني ، آسيب­ديدگي ، يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي­باشد به عهده بيمه­گذار است .
 
شرايط عمومي
۱- مسئوليت بيمه­گر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمه­نامه مشروط براين است که بيمه­گذار مقررات بيمه­نامه را رعايت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و کليه وظايفي را که به عهده دارد انجام داده باشد .
۲- جدول مشخصات و بخش يا بخش­هاي اين بيمه­نامه جزءلاينفک بيمه­نامه محسوب مي­شود و اصطلاح «اين بيمه­نامه » هربار که در اين قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخش­ها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات يا در بخش و يا بخش­هاي آن به معني خاص بکاربرده شود ، همه جاي بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه­گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب­ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصيه­هاي معقول بيمه­گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه­هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴- الف) نمايندگان بيمه­گر مي­توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند . بيمه­گذار موظف است کليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه­گر بگذارد .
ب) بيمه­گذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه­گر برساند و به هزينه خود کليه اقدام­هاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت کار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق­بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد .
 
بيمه­گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند که منجر به تشديد خطر شود مگر آن که موافقت کتبي بيمه­گر را کسب کرده باشد .
۵- درصورت وقوع هرگونه حادثه­اي که بر طبق اين بيمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه­گذار بايد :
الف) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه­گر برساند و کتبا" نيز آن را مورد تاييد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب­ديدگي ، کليه اقدام­هايي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .
ج) قسمت­هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا کارشناس بيمه­گر قرار دهد.
د) کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه­گر را تهيه و در اختيار او بگذارد .
ه) درصورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقام­هاي انتظامي را مطلع نمايد .
بيمه­گر در هيچ مورد در قبال اتلاف يا آسيب­ديدگي که ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد ، تعهدي نخواهد داشت .
 
پس از آن که بيمه­گذار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه­گر رساند ،درمورد خسارت­هاي جزئي که حدود آن توسط بيمه­گر تعيين و ابلاغ مي­شود ، مي­تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمير يا تغييري ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه­گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمت­هاي خسارت ديده اقدام کند . بيمه­گر در قبال اقلام بيمه شده تحت اين بيمه­نامه درصورتي که بعد از خسارت بدون موافقت بيمه­گر تعمير يا تعمير موقت گرديده و به کار روند تعهدي نخواهد داشت .
۶- بيمه­گذار متعهد است به هزينه بيمه­گر اقداماتي را که بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز کساني که تحت اين بيمه­نامه بيمه شده­اند ) لازم مي­داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي که ممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارت­هايي که بيمه­گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي که بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارت­هايي که به موجب اين بيمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .
اقدامات مذکور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه­گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷- هرگونه اختلاف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمه­نامه پرداخت شود ( با فرض معتبر بودن بيمه­نامه) موضوع به کارشناسي که کتبا" با توافق طرفين برگزيده مي­شود ارجاع خواهد شد.
 اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفين ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب مي­شود ارجاع خواهد گرديد .
 درصورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومي را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسي تحت رياست سرکارشناس تشکيل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه­گردر مراجع قضايي قابل طرح نمي­باشد .
۸- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود ، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند "۷" اين بيمه­نامه،ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد کليه حقوق ناشي از اين بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۹- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه­نامه ، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث ،بيمه­نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 
۱۰- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند. در آن صورت بيمه­گر حق­بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در آن صورت بيمه­گر موظف است حق­بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
۱۱- تحت بيمه­نامه­اي به حساب ثالث ، ذينفع حق دريافت حقوق بيمه­گذار را به نام خود خواهد داشت . ذينفع همچنين حق­خواهد داشت بدون تاييد بيمه­گذار خسارت قابل پرداخت را دريافت و حقوق بيمه­گذار را منتقل نمايد، حتي اگر ذينفع ، بيمه­نامه را در اختيار نداشته باشد . درصورت پرداخت خسارت ، بيمه­گر ممکن است دلايل لازم مبني بر رضايت ذينفع به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمه­گذار مبني بر دريافت غرامت توسط ذينفع را مطالبه نمايد .
۱۲- خسارت يک ماه پس از برآورد آن توسط بيمه­گر قابل پرداخت خواهد بود. بيمه­گذار مي­تواند يک ماه پس از اعلام خسارت به بيمه­گر و احراز مسئوليت وي، تقاضاي دريافت حداقل مبلغي را تحت شرايط موجود بنمايد ، مادامي که ميزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يا به دلايلي که در کنترل بيمه­گذار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدت­هاي فوق به حال تعليق در مي­آيد .
بيمه­گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد :
الف) هرگاه شک و ترديدي نسبت به حق بيمه­گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بيمه­گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشد ، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
 
بخش يک - خسارت مالي
محدوده پوشش بيمه­اي
بيمه­گر و بيمه­گذار موافقت مي­نمايند که در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا در مدتي که بعدا" بيمه­نامه تمديد شود با پرداخت حق­بيمه از طرف بيمه­گذار و قبول آن از طرف بيمه­گر درصورتيکه هريک از اقلام يا قسمت­هايي که در جدول مشخصات درج شده است به هر علت جز عللي که صريحا" مستثني شده ، دستخوش اتلاف يا آسيب­ديدگي فيزيکي، ناگهاني و پيش­بيني نشده گردد به نحوي که تعمير يا تعويض آن ضرورت داشته باشد ، بيمه­گر خسارت وارد به بيمه­گذار را که ناشي ازآن اتلاف يا آسيب­ديدگي باشد با پرداخت وجه نقد ، تعويض يا تعمير (بر حسب انتخاب بيمه­گر) جبران نمايد .
ميزان خسارت قابل پرداخت در طي مدت قرارداد براي هر قلم از اقلام مورد بيمه از مبلغي که در جدول مشخصات تعيين شده و در مجموع از جمع مبالغي که در جدول مذکور نوشته شده است، تجاوز نخواهد کرد .
 
استثنائات مربوط به بخش يک
بيمه­گر در موارد زير تعهدي ندارد :
الف) درصورت وقوع هر حادثه ، فرانشيز مذکور در جدول مشخصات به عهده بيمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­اي بيش از يک قلم از موارد بيمه شده دچار اتلاف يا آسيب­ديدگي شود فقط بالاترين رقم فرانشيز به عهده بيمه­گذار مي­باشد .
ب) اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از زلزله ، آتشفشفان ، زلزله دريايي ، تندباد ،گردباد يا طوفان .
ج ) اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از دزدي .
د)اتلاف يا آسيب­ديدگي که منشأ آن معايب و نواقصي باشد که در زمان شروع اعتبار بيمه­نامه وجود داشته و بيمه­گذار يا نماينده او از آن مطلع بوده است ، خواه بيمه­گر از اين معايب و نواقص آگاه باشد يا نباشد .
ه ) اتلاف يا آسيب­ديدگي که مستقيما" يا بطور غيرمستقيم به علت نقص يا قطع گاز ، آب يا برق يا ساير خدمات باشد .
و) اتلاف يا آسيب­ديدگي که مستقيما" ناشي از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگي و استهلاک معمولي ، سوراخ شدن يا ايجاد حفره ، ساييدگي ، تحليل رفتگي و خوردگي ، زنگ زدگي ، قشر گرفتگي يا فساد تدريجي در اثر شرايط جوي .
ز) هرگونه هزينه­اي که در مورد رفع نواقص کارکـرد ايجاد شود ، مگر اين که چنين نواقصي به علت اتلاف يا آسيب­ديدگي قابل پرداخت به اقلام بيمه شده وارد شده باشد .
ح) هرگونه هزينه­اي که در مورد نگهداري اقلام بيمه شده ايجاد شود. اين استثناء همچنين قطعاتي را که در جريان عمليات نگهداري تعويض مي­شود شامل مي­گردد .
ط )اتلاف يا آسيب­ديدگي که سازنده يا فروشنده اقلام مورد بيمه به موجب قانون يا قراردادمسئول جبران آن است .
ي ) اتلاف يا آسيب وارد به تجهيزات اجاره يا کرايه شده که به موجب قانون يا قرارداد اجاره يا قرارداد نگهداري ، مالک مسئول جبران آن است .
ک ) هرنوع زيان يا مسئوليت تبعي .
ل) اتلاف يا آسيب­ديدگي لامپها ، شيرها ، لوله­ها ، نوارها ، فيوزها ، خميرهاي عايق ( نشت­گير) ، تسمه­ها ، سيمها ، زنجيرها ، لاستيک­ها ، ابزار قابل تعويض ، سيلندرهاي حکاکي شده ، اشياء ساخته شده از شيشه ، چيني يا سراميک ، غربالها يا منسوجات و اشياء بافته شده يا هرگونه مواد واسطه­اي ( مانند انواع روغن ، سوخت نفتي ، مواد شيميايي ) .
م ) عيوب ظاهري مانند خراش روي سطح رنگ­آميزي شده ، صيقلي شده يا لعاب داده شده .
مواردي را که در بندهاي «ل» و «م» قيد شده است ، درصورتي که خسارت ناشي از اتلاف يا آسيب­ديدگي وارد به اقلام بيمه شده و مورد تعهد باشد بيمه­گر ملزم به جبران آن است .
 
مقررات مربوط به بخش يک
شرط ۱-مبلغ بيمه شده : 
به موجب اين بيمه­نامه مبلغ بيمه شده معادل ارزش جايگزيني اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و از همان ظرفيت مي­باشد . بدين معني که ارزش جايگزيني شامل: کرايه ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه و هزينه نصب  است .
اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي که اقلام خسارت ديده بيش از يک مورد باشد ، اين شرط نسبت به هريک از آنها به طور جداگانه اعمال مي­شود (ماده ۱۰ قانون بيمه ).
شرط ۲- اساس جبران خسارت :
الف) درصورتي که آسيب وارد به يکي از اقلام مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمه­گر هزينه­هاي ضروري به منظور بازگرداندن اقلام آسيب­ديده به حالت اوليه بعلاوه هزينه­هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا تعميرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه­گذار انجام پذيرد، بيمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير را به اضافه درصد معقولي براي هزينه­هاي بالاسري به بيمه­گذار پرداخت خواهد نمود. هيچ هزينه­اي بابت استهلاک قطعات تعويض شده کسرنمي­شود لکن ارزش بازيافتي درمحاسبه منظورمي­گردد .
اگر هزينه تعميرات فوق­الذکر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، خسارت کلي تلقي شده و نحوه جبران مطابق بند «ب» زير خواهد بود.
ب) درصورتي که يکي از اقلام مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه­گر ارزش واقعي آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزينه­هاي عادي حمل ، هزينه نصب ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه تا حدودي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد . در محاسبه ارزش واقعي ، هزينه استهلاک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد.
 
    ضمنا" بيمه­گر هزينه­هاي جداسازي قطعات آسيب­ديده با احتساب ارزش بازيافت آنها را خواهد پرداخت ، از اين پس قطعه از بين رفته تحت پوشش بيمه نخواهد بود ، کليه اطلاعات لازم مربوط به قطعه جايگزين شده بايستي در جدول مشخصات درج گردد . (بيمه­گر ممکن است با درخواست صدور الحاقي جهت پوشش قطعه جايگزين شده با ارزش کامل جايگزيني موافقت نمايد ) . از زمان وقوع حادثه قابل جبران مبلغ بيمه شده براي مدت باقيمانده به ميزان خسارت پرداختي کاهش مي­يابد مگر آن که مبلغ بيمه شده مجددا" به ميزان قبلي برگردانده شود.
هرگونه هزينه­هاي اضافي براي اضافه­کاري ، کار در شب ، کار در تعطيلات رسمي يا حمل و نقل سريع، تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد .
 
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا بازديدهاي فني تحت پوشش اين بيمه­نامه نمي­باشد .هرگونه هزينه­هاي تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات دستگاه­ها و يا تعويض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد .
بخش دو - آسيب به نرم­افزار ( ابزار ذخيره داده­ها )
محدوده پوشش :
بيمه­گر و بيمه­گذار موافقت مي­نمايند هرگاه نرم­افزارهايي که در جدول مشخصات قيد شده و به کمک آنها اطلاعاتي ذخيره شده است که مي­تواند مستقيما" در سيستم پردازش اطلاعات الکترونيکي عمل کند ، دچار خسارت مادي که به موجب مندرجات بخش يک اين بيمه­نامه قابل جبران است شود، بيمه­گر جبران خسارت را در قبال بيمه­گذار به نحوي که پيش­بيني شده به عهده مي­گيرد . ميزان تعهد بيمه­گر در صورت اتلاف و يا آسيب­ديدگي در مدت اعتبار بيمه از مبلغي که براي هر نرم­افزار در جدول مشخصات تعيين شده و در مجموع از کل مبالغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد. تعهد بيمه­گر مشروط بر اين است که اتلاف يا آسيب­ديدگي در مدت اعتبار بيمه که در جدول مشخصات قيد شده يا در هر مدت بعدي که بيمه­گر با پرداخت حق­بيمه از طرف بيمه­گذار با تمديد بيمه­نامه براي آن مدت موافقت کند ، اتفاق افتاده باشد . اين پوشش زماني اعمال مي­گردد که نرم­افزارهاي بيمه شده در محل مخصوص به خود نگهداري شود.
 
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه­گر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت : 
الف) فرانشيز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بيمه­گذار مي­باشد .
ب) هر نوع هزينه­اي که ناشي از برنامه­ريزي نادرست ، اشتباه در تايپ کردن ، اشتباه در درج اطلاعات يا طبقه­بندي آنها ، حذف ناآگاهانه اطلاعات يا به دور انداختن ناآگاهانه نرم­افزار و نيز از بين رفتن اطلاعات ناشي از حوزه مغناطيسي باشد .
ج ) خسارت­هاي غير مستقيم و تبعي از هر نوع که باشد .
 
مقررات مربوط به بخش دو
شرط ۱- مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه­نامه ضروري است مبلغ بيمه شده برابر باشد با مبلغي که براي اصلاح و ترميم نرم­افزارها لازم است به نحوي که جنس نو جايگزين جنس از بين رفته و آسيب ديده شود و اطلاعات از دست رفته مجددا" پردازش گردد .
 
شرط ۲- اساس جبران خسارت :
بيمه­گر ظرف مدت دوازده ماه از تاريخ وقوع حادثه، هزينه­هايي را که بيمه­گذار منحصرا" براي ترميم و اصلاح نرم­افزارها به منظور برگرداندن آنها به وضعيت قبل از وقوع حادثه متحمل مي­شود پرداخت خواهد کرد . هرگاه تهيه مجدد اطلاعات از دست رفته لازم نباشد يا تهيه مجدد آن پس از گذشت دوازده ماه از تاريخ وقوع حادثه مفيد و موثر نباشد ، در اين صورت بيمه­گر فقط نسبت به پرداخت هزينه­هاي جايگزيني نرم­افزارهاي نو به جاي آنهايي که آسيب ديده يا از دست رفته متعهد مي­باشد . از زمان وقوع حادثه مبلغ بيمه شده براي مدت باقي مانده به ميزان خسارت پرداختي کاهش مي­يابد مگر آن که مبلغ بيمه شده مجددا" به ميزان قبلي برگردانده شود.
 
بخش سه - هزينه­هاي اجاره يا بکارگيري دستگاه­هاي جايگزين
محدوده پوشش :
بيمه­گر و بيمه­گذار توافق دارند هرگاه خسارت مالي که به موجب بخش يک اين بيمه­نامه قابل جبران است اتفاق افتد و منجر به قطع کامل يا جزئي کار تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات که در جدول مشخصات قيد شده است بشود ، بيمه­گر هزينه­هاي اضافي بدون پوشش در اين بيمه­نامه را که بيمه­گذار به دليل اجاره يا استفاده از تجهيزات پردازش اطلاعات جايگزين متحمل شده به بيمه­گذار پرداخت نمايد.
مبلغ پرداختي در اين مورد از مبلغ پيش­بيني شده براي جبران زيان روزانه و در مجموع از مبلغ بيمه شده براي مدت اعتبار بيمه­نامه تجاوز نخواهد کرد. تعهد بيمه­گرمشروط بر آن است که قطع کار در مدت اعتبار بيمه­نامه مندرج در جدول مشخصات يا در هر مدت بعدي که بيمه­گر با پرداخت حق­بيمه از طرف بيمه­گذار با تمديد بيمه­نامه براي آن مدت موافقت کند ، اتفاق افتاده باشد .
 
استثنائات ويژه بخش سه
 
بيمه­گر نسبت به هزينه­هاي اضافي که ناشي از موارد زير باشد تعهدي نخواهد داشت :
الف) مقرراتي که از طرف مقامات دولتي وضع مي­شود و براي بازسازي يا عملکرد تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات محدوديتي را ايجاد مي­کند .
ب) بيمه­گذار سرمايه لازم را براي تعميرات يا جايگزين کردن تجهيزات آسيب­ديده يا از بين رفته نتواند به موقع فراهم نمايد .
 
 مقررات مربوط به بخش سه
شرط ۱- مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه­نامه ضروري است که مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغي باشد که بيمه­گذار بايد به عنوان هزينه­هاي اضافي براي دوازده ماه بهره­برداري از تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات که عملکرد مشابهي با تجهيزات بيمه شده داشته­اند، پرداخت کند . مبلغ بيمه شده بايد براساس مبالغي که با توافق طرفين براي هر روز و هر ماه در جدول مشخصات قيد شده معين گردد . بيمه­گر همچنين هزينه­هاي پرسنلي بيمه­گذار و هزينه­هاي نقل و انتقال تجهيزات و لوازمي که متعاقب وقوع حادثه­اي مربوط به اين بخش بيمه­گذار متحمل مي­گردد مشروط بر آن که مبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات قيد شده باشد ، پرداخت خواهد کرد .
 
شرط ۲- اساس جبران خسارت :
در صورت از کار افتادگي تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات بيمه شده و به اثبات رسيدن ضرورت استفاده از تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات جايگزين ، بيمه­گر حداکثر براي دوره توافق شده متعهد پرداخت خسارت خواهد بود. دوره پرداخت خسارت از لحظه بکارگيري تجهيزات جايگزين شروع مي­گردد .
بيمه­گذار آن بخش از هر خسارت را که برابر فرانشيز زماني مي­باشد متحمل خواهد شد .
هرگاه به دنبال از کار افتادن تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات بيمه شده ،معلوم گردد که هزينه­هاي اضافي متحمل شده در طول مدت توقف بيش از سهم متناسب با مبلغ بيمه شده سالانه که در اين دوره به کار رفته ميباشد بيمه­گر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربوط به آن بخش از مبلغ بيمه شده سالانه مورد توافق که در مدت توقف مورد استفاده قرار گرفته متعهد مي­باشد . دوره توافق شده براي پرداخت خسارت بايد دقيقا" رعايت گردد . بيمه­گر هنگام محاسبه خسارت مي­بايستي هرگونه صرفه­جويي در هزينه­ها را در نظر بگيرد .
از تاريخ وقوع خسارت قابل جبران ، مبلغ بيمه شده براي بقيه مدت بيمه شده به ميزان مبلغ خسارت پرداخت شده کاهش مي­يابد ، مگر آن که مبلغ بيمه شده با توافق طرفين در حد ميزان قبلي تثبيت شود.
استثنائات
بيمه گر درموارد زيرتعهدي نخواهد داشت :
۱. فرانشيز مندرج در جدول مشخصات در هرحادثه که به عهده بيمه گذار مي باشد ؛
۲. خسارت وارد به کالاي انبار شده دراتاقهاي سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج درجدول مشخصات ، به واسطه انحراف از درجه تبريد توصيه شده ، مگر اين که فساد ناشي از آلودگي نشتي مبرد ويا يخ زدگي تصادفي کالا باشد ويا کالاي تازه قبل از رسيدن به درجه تبريد توصيه شده  خسارت ببيند . دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زماني بلافاصله  بعد از پايان سرد کنندگي  که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هيچ فسادي اتفاق نمي افتد ؛
۳. خسارت وارد به کالاي انبار شده ناشي از انقباض ، عيوب و يا امراض ذاتي ، فساد طبيعي  ويا گنديدگي؛
۴. خسارت ناشي از انبار کردن نامناسب ، خسارت به مواد بسته بندي ، کافي نبودن جريان هوا ونوسان درجه حرارت ؛
۵. خسارت ناشي از تعمير موقت ماشين آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشين آلات ضميمه چنانچه بدون اجازه بيمه گر انجام شده باشد ؛
۶. جرايم تأخير ، خسارت عدم النفع ويا مسووليت از هر قبيل ؛
۷. زيان يا آسيب ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ، ناشي از :
الف - جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) ، جنگ داخلي ، ياغيگري ، بلوا ، انقلاب يا قيام، شورش ، اعتصاب کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش هاي دسته جمعي ، دردست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي باسوءنيت که به نام يا با ارتباط با هر گونه تشکيلات سياسي انجام          گيرد ، توطئه ، توقيف ، ضبط ومصادره يا خرابي ، يا زيان وارده به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE  OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .
ب – واکنشهاي هسته اي يا آلودگي هاي ناشي از تشعشعات هسته اي وراديو اکتيو.
ج – عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار يا کارکنان وي .
د – زيان ياآسيب به علت آتش سوزي، صاعقه مستقيم، انفجارشيميايي، سيستم اطفاي حريق وتخريب هاي ناشي ازآن ، سقوط هواپيما يا هر گونه وسيله نقليه هوايي يا اشيايي که از آنها سقوط کند . دزدي ، سرقت
باشکستن حرز، ريزش وآوار ساختمان ، سيل ، طغيان آب ، زمين لرزه  ، نشست ، رانش زمين ، بهمن ، تندباد ، گردباد ، فوران آتشفشان ، يا بلاياي طبيعي مشابه .
هرگاه درجريان طرح ياتعقيب دعواي قضايي ياهرگونه دادرسي ديگر ، بيمه گر به استناد بند « ۷ الف »  بالا اعلام دارد که از بين رفتن ، ويراني ، آسيب ديدگي ، يا مسووليتي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد به عهده بيمه گذار است .
شرايط
۱. مسؤوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه نامه مشروط براين است که بيمه گذار مقررات بيمه نامه را رعايت کرده وبه سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پيشنهاد بيمه واظهار نامه هاي ماهانه به درستي پاسخ داده وکليه وظايفي را که به عهده دارد انجام داده باشد .
۲. جدول مشخصات وپرسشنامه وپيشنهاد بيمه جزءلاينفک اين بيمه نامه محسوب مي شود واصطلاح « اين بيمه نامه » هر بار که دراين قرار داد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات ، پرسشنامه وپيشنهاد بيمه نيز خواهد بود
    هرواژه ويا اصطلاحي که دريک قسمت از بيمه نامه يا جدول مشخصات به معني خاص به کار برده شود ، همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود .
۳. بيمه گذاربايدبه منظورجلوگيري از زيان ياآسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدامات لازم را به عمل آوردوتوصيه هاي معقول بيمه گرراانجام دهد ومقررات قانوني و توصيه هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴. الف ) نمايندگان بيمه گرمي توانند در هرزمان مناسب موضوع مورد بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قراردهند و            بيمه گذار موظف است کليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطـر در اختيار نمايندگـان بيمه گر بگذارد .
ب ) بيمه گذار ملزم است هر گونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله تلگرام يا نامه به آگاهي بيمه گر برساند وبه هزينه خود کليه اقدامهاي احتياطي  لازم را براي اطمنيان از صحت کار اقلام بيمه شده باتوجه به اوضاع واحوال معمول دارد . درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تأمين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد .
بيمه گذار نبايد درموضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند که منجر به تشديد خطر شود ، مگر آن که موافقت کتبي بيمه گر را کسب کرده باشد .
۵. درصورت وقوع هر گونه حادثه اي که برطبق اين بيمه نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه گذار بايد :
الف ) بلافاصله به وسيله تلفن يا تلگرام مراتب را با ذکر نوع وحدود خسارت به آگاهي بيمه گر برساند و کتباً نيز آن را مورد تأييد قرار دهد .
ب ) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان يا آسيب ديدگي کليه اقدامهايي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .
ج ) قسمتهاي خسارت ديده رابه همان حال حفظ کندوبه منظوررسيدگي دراختيار نماينده ياکارشناس بيمه گر قرار دهد .
د ) کليه اطلاعات ومدارک مورد درخواست بيمه گر را تهيه ودراختيار او بگذارد .
هـ ) درصورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقامهاي انتظامي را مطلع نمايد .
بيمه گر درهيچ موردي درقبال زيان يا آسيب ديدگي که ظرف ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد تعهدي نخواهد داشت .
پس از آن که بيمه گر برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند ، درمورد خسارتهاي جزئي که حدود آن توسط بيمه گر تعيين وابلاغ مي شود ، مي تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند درساير موارد بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمير يا تغييري ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد وهرگاه نماينده بيمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام کند .
۶. بيمه گذار متعهد است به هزينه بيمه گر اقداماتي را که بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث ( به جز کساني که تحت اين بيمه نامه بيمه شده اند ) لازم مي داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد .غراماتي که ممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي که بيمه گر مستقيماً پرداخته است يا غراماتي که بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي که به موجب اين بيمه نامه پرداخته است حق مطالبه آنرا دارد .اقدامات مذکور دراين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷. هر گونه اختلاف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمه نامه پرداخت شود ( با فرض معتبربودن بيمه نامه ) موضوع به کارشناسي که کتباً با توافق طرفين برگزيده مي شود ارجاع خواهد شد .
اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند .موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفين ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب مي شود ارجاع خواهد گرديد .
در صورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف ، کارشناسان ، کارشناس سومي را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد .جلسه کارشناسي تحت رياست سر کارشناس تشکيل خواهد شد قبل از اعلام نظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه گر در مراجع قضايي قابل طرح نمي باشد .
۸. الف ) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه گذار غير واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا به طوراغراق آميزاعلام شده باشدويادرجهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يااطلاعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بيمه نامه ازدرجه اعتبارساقط است و بيمه گرمسؤول پرداخت غرامت تحت اين بيمه نامه نخواهد بود .
ب ) هر گاه بيمه گر در خصوص خسارتي از خود سلب مسؤوليت کند ، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا در صورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط «بند ۷ » اين بيمه نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه گذار صورت نگيرد ، کليه حقوق ناشي از اين بيمه نامه منتفي خواهد شد .
۹. اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه نامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد ، بيمه گر فقط نسبت به سهم خود مسؤول جبران خسارت خواهد بود .
۱۰. بيمه گذار مي تواند اين بيمه نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند.درآن صورت بيمه گر حق بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه نامه محاسبه خواهد کرد .بيمه گر نيز مي تواند با اخطار يک هفته
اين بيمه نامه را فسخ نمايد ، دراين صورت بيمه گر موظف است حق بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي باشد پس از کسر هزينه هاي کارشناسي و هر گونه تخفيف بلند مدت اعمال شده به بيمه گذار مسترد دارد .
۱۱. تحت بيمه نامه اي به حساب ثالث ، ذينفع حق دريافت حقوق بيمه گذار را به نام خود خواهد داشت . ذينفع همچنين حق خواهد داشت بدون تأييد بيمه گذار هر گونه خسارت قابل رداخت را دريافت وحقوق بيمه گذار را منتقل نمايد ، حتي اگر ذينفع بيمه نامه را در اختيار نداشته باشد .درصورت پرداخت خسارت ، بيمه گر ممکن است دلايل لازم مبني بر رضايت ذينفع به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمه گذار مبني بر دريافت غرامت توسط ذينفع را مطالبه نمايد .
۱۲. خسارت يک ماه پس از برآورد آن توسط بيمه گر قابل پرداخت خواهد بود .بيمه گذار مي تواند يک ماه پس از اعلام خسارت به بيمه گر واحراز مسؤوليت وي تقاضاي دريافت حداقل مبلغي را تحت شرايط موجود بنمايد ، مادامي که ميزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يا به دلايلي که در کنترل بيمه گذار خسارت قابل پرداخت نباشد مدت هاي فوق به حال تعليق درمي آيد .
بيمه گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد :
الف ) هر گاه شک و ترديد نسبت به حق بيمه گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بيمه گر خواد بود .
ب ) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود .
 
شرايط خصوصي
 
اين بيمه نامه فقط با رعايت موارد زيرکاربرد دارد :
۱. ماشين آلات سردکننده مندرج در فهرست ماشين آلات منضم به پرسشنامه و پيشنهاد اين بيمه نامه مي بايست داراي بيمه نامه معتبر شکست ماشين آلات باشد ؛
۲. ماشين آلات بيمه شده مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بوده و يا به سيستم اعلام خطر خودکار در محلي که افراد حضور دائمي دارند متصل باشد ؛
۳. کالا در محفظه هاي کنترل اتمسفر انبار نشده باشد ؛
۴. در هنگام زيان يا آسيب ، کالا در محفظه هاي سردخانه انبار شده باشد ؛
۵. بيمه گذار مي بايست دفتر نشان دهنده موجودي روزانه را که در آن نوع ، مقدار ، ارزش کالاي انبار شده ، شروع و پايان انبارداري براي هر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد نگهداري نمايد؛
۶. بيمه گذار در طول مدت انبارداري مي بايست شرايط کالاي انبارشده را روزانه و درجه حرارت را حداقل سه نوبت ، در روز در دفتر ثبت نموده وهر چهارده روز يکبار درجه حرارت تثبيت شده از طريق دماسنج مستقل و تنظيم شده را مورد بررسي قرار دهد .  
شرايط ومقررات
شرط اول – مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه نامه مبلغ بيمه شده برابر حداکثر قيمت تقريبي فروش قابل حصول کالاي انبار شده در مدت بيمه نامه مي باشد .مبلغ مذکور بايد توسط بيمه گذار  در جدول پرسشنامه درج و قبل از تاريخ شروع بيمه نامه به بيمه گر تسليم شده باشد بيمه گذار موظف است ظرف ده روز پس از پايان هر ماه رونوشت دفتر انبار يا اظهارنامه تکميل شده را که نشانگر ميانگين مقدارکالاي انبار شده و ارزش آن براي هر روز در ماه گذشته است به بيمه گر تسليم نمايد .
اظهار نامه ماهانه براساس قيمت فروش قابل حصول براي دريافت کالاها خواهد بود .رونوشت دفتر موجودي و اظهارنامه جزء لاينفک بيمه نامه تلقي مي گردد .مبلغ بيمه شده به ميزان خسارت پرداخت شده براي باقيمانده مدت بيمه نامه کاهش خواهد يافت مگر اين که مبلغ مورد بيمه با پرداخت حق بيمه اضافي به صورت روزانه به حالت اوليه برگردانده شود .اين حق بيمه اضافي در تعديل نهايي حق بيمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد .
شرط دوم – حق بيمه :
حق بيمه اوليه پس از دريافت بيمه نامه و کليه حق بيمه هاي تمديدي نيز درآغاز مدت تمديد پرداخت خواهد شد .مالياتها و ساير هزينه هاي مندرج در بيمه نامه و يا صورتحساب حق بيمه همراه با حق بيمه پرداخت خواهد شد .حق بيمه قابل پرداخت در شروع هرسال بيمه اي براساس هفتادو پنج درصد مبلغ مورد بيمه که در جدول مشخص شده است به عنوان حق بيمه موقت تلقي خواهد شد ، مشروط برآن که درپايان سال براساس رونوشت دفاتر و يا رونوشت اظهارنامه هاي ماهانه موجودي کالا که به بيمه گر تسليم مي شود تعديل گردد . هر گاه براساس اطلاعات ارائه شده درپايان هر سال بيمه اي حق بيمه موقت پرداخت شده زياد منظور شده باشد حق بيمه تعديل خواهد شد ، مشروط براين که کل حق بيمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حق بيمه کامل که براساس مبلغ مورد بيمه مندرج در جدول مشخص شده است کمتر نباشد .هرگونه اختلاف محاسبه حق بيمه ناشي از عمل بيمه گذار با ارسال صورتحساب تعديل شده حق بيمه از طرف بيمه گر ظرف مدت يک ماه تسويه خواهد شد .
شرط سوم – اساس محاسبه خسارت :
کليه خسارات براساس مبلغ مندرج دراظهارنامه ماهانه بلافاصله قبل از وقوع خسارت و يا قيمت فروش قابل دريافت ، هرکدام کمتر باشد تسويه خواهد شد . درزمان تعيين خسارت ، بيمه گر کليه شرايطي را که ممکن است در تعيين خسارت مؤثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کالا و هزينه هاي انبارداري به منظور جلوگيري از افزايش هزينه هاي انبارداري مزبور در نظر خواهد گرفت .
هر گاه پس از وقوع خسارت جزئي مشخص شود که مبلغ مندرج درآخرين اظهارنامه ماهانه کمتر از مبلغي است که مي بايست اظهار مي شد دراين صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغي که بايستي اظهار مي شد کاهش خواهد يافت ( ماده ۱۰ قانون بيمه
Page 1 of 4

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی خدمات بیمه ای بیمه های مهندسی بیمه های بهره برداری بیمه کارآفرین