بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت آتش سوزي

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ و پيشنهاد كتبي بيمه گزار كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد تنظيم گرديده است:
ماده ۱- خطرات موضوع بيمه : مسئوليت مدني بيمه گزار ناشي از وقوع آتش سوزي و انفجار در قبال اشخاص ثالث به لحاظ خسارات جاني و مالي بيمه مي باشد.
 
ماده ۲- استثنائات: غرامات و خسارات زير از شمول تعهدات بيمه گر مستثني است:
۱/۲- خسارات اموال متعلق به اشخاص ثالث موجود در محل مورد بيمه مگر آنكه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
۲/۲- غرامات جاني بيمه گزار و كليه سهامداران، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد،اولاد اولاد وي و هريك از سهامداران در محل مورد بيمه.
۳/۲- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و كاركنان و نمايندگان و شركاي وي.
۴/۲- خسارات وارد به مسكوكات، پول، اوراق بهادار، جواهرات و سنگهاي قيمتي و نسخ خطي و نقشه ها.
۵/۲- غرامات و خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديواكتيو.
۶/۲- غرامات و خسارات ناشي از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل.
۷/۲- جرائم حقوقي و كيفري و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گزار.
۸/۲- غرامات و خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهائي كه بيمه گزار با ديگران منعقد نموده است.
 
ماده ۳- اشخاص ثالث: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير از موارد مندرج در ماده ۲/۲ .
 
ماده ۴- تعهدات بيمه گزار:
۱/۴- بيمه گزار موظف است به محض دريافت هرنوع اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كتباً به بيمه گر اعلام نمايد.
۲/۴- بيمه گزار موظف است در طول مدت قرارداد هرگونه تغيير كمي و كيفي كه در وضعيت خطر حاصل شود و همچنين اگر شغل و حرفه   بيمه گزار تغيير كند مراتب را فوراً و حداكثر ظرف مدت ده روز به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۴- بيمه گزار موظف است درصورت وقوع حادثه براي جلوگيري از توسعه خسارت كليه اقدامات لازم را به عمل آورد ولي بدون اجازه بيمه گر حق انجام تغييراتي در موارد خسارت ديده را كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد ندارد مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.
۴/۴- بيمه گزار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با كارشناس بيمه گر به عمل آورد.
 
ماده ۵- تعهدات بيمه گر:
۱/۵- ميزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظركارشناس بيمه گر و مدارك مثبته تعيين خواهد گرديد.
۲/۵- منظور از جبران خسارات جاني مذكور در متن بيمه نامه، تأمين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرحهاي حاصل از حوادث مشمول بيمه نامه و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي اشخاص ثالث بميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه است.
تبصره۱- ميزان غرامت نقص عضو با توجه به جدول بيمه هاي اشخاص محاسبه مي گردد.
 
تبصره ۲ : در صورتيكه زيانديدگان از خدمات سازمان تأمين اجتماعي و يا ساير بيمه هاي دولتي استفاده نمايند تعهد بيمه گر مازاد غرامت يا هزينه هاي پزشكي تا ميزان تعهدات مندرج در جدول مشخصات خواهد بود .
۳/۵ – منظور از جبران خسارات مالي عبارتست از :
۱/۳/۵- تامين و جبران زيانهاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشيا تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع بيمه نامه وارد مي شود .
۲/۳/۵- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت گيرد مشروط بر آنكه اين هزينه ها از ۲۰% مبلغ خسارت قابل پرداخت تجاوز ننمايد.
 
ماده ۶ – پرداخت خسارت : خسارت موضوع اين قرارداد با اطلاع بيمه گزار مستقيماً از طرف بيمه گر به زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت بيمه گر در قبال بيمه گزار و اشخاص ثالث بري الذمه مي گردد.
 
ماده ۷- مدت بيمه نامه در شرايط خصوصي قيد مي گردد در هر حال وجود پوشش بيمه اي و همچنين آثار مترتب برآن از ظهر روز بعد از پرداخت حق بيمه است مگر آنکه تاريخ ديگري در بيمه نامه قيد شده باشد.
 
ماده ۸ - بيمه مضاعف : در صورتيكه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري مورد تأمين قرار گرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده به مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد .
 
ماده ۹ – تقبل تعهد : بيمه گزار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهايي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين مي باشد تعهدي در قبال مدعي به عهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد .
 
ماده ۱۰ – فسخ قرارداد : هريك از طرفين مي تواند با اعلام كتبي به طرف ديگر و امهال به مدت يكماه اين قرارداد را فسخ نمايند .
 
تبصره : در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گزار حق بيمه برگشتي بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بيمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
 
ماده ۱۱ – تغييرات قرارداد : هرگونه تغييري در قرارداد با توافق طرفين و به موجب برگهاي الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود . هر گاه مفاد برگه هاي الحاقي با موافقت هايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گزار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور هر يك تغيير يا تصحيح آنها را كتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذكور جز لاينفك اين بيمه نامه تلقي خواهد شد.
 
ماده ۱۲ – مرور زمان مربوط به اين قرارداد دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشا دعوي شروع مي شود.
 
ماده ۱۳ – داوري : طرفين قرارداد سعي خواهند كرد كه كليه اختلافات ناشي از اين قرداد را به طرق داوري حل و فصل كنند.
 
ماده ۱۴ – موارد پيش بيني نشده : در موارديكه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري مملكت عمل خواهد شد.
 
ماده ۱۵ – نسخ قرارداد : اين قرارداد شامل دو بخش و در دو نسخه صادر مي گردد كه هر دو نسخه آن از اعتبار يكسان برخوردار است.  
                                                                     

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی