بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني مديران و ناجيان استخر

ماده ۱- خطرهاي موضوع بيمه خسارتهاي بدني وارد به استفاده کنندگان استخر ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در محوطه استخر، مشروط برآنکه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد.
منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه تأمين و جبران هزينه هاي پزشکي و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه زيانديدگان موضوع بيمه است.
ماده ۲- استثنائات: خسارتهاي معلول عوامل زير ولو اين که بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
۱/۲- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و کارکنان و نمايندگان و شرکاي وي.
۲/۲- خسارات ناشي از عدم حضور ناجي غريق
۳/۲- درصورتيکه ناجيان غريق داراي کارت اجازه فعاليت از فدراسيون نجات غريق جمهوري اسلامي ايران نباشند و يا اعتبار سالانه آن تمديد نگرديده باشد.
۴/۲- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
۵/۲- محکوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار.
۶/۲- حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله ، نشست زمين ، طوفان و غيره .
ماده ۳- اشخاص زير از لحاظ اين بيمه نامه ثالث محسوب نمي شوند
۱/۳- بيمه گذار و کليه سهامداران و کارکنان بيمه گذار
۲/۳- همسر، اجداد، جدات، پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد بيمه گذار و هريک از سهامداران.
ماده ۴- وظايف بيمه گذار
۱/۴- بيمه گذار بايد پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تکميل و کليه اطلاعات موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
۲/۴- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير کمي و کيفي را در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را که در چگونگي ارتباط بيمه گذار با موضوع به وجود آيد ظرف ده روز بصورت کتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
۳/۴- بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را که هرکس صرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي نمايد به عمل آورد.
۴/۴- بيمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هرنوع ادعا و يا مطالبه عليه خود را که به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اينکه مطالبه کتبي و يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد بدون وقت در اولين زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز به استثناي تعطيلات رسمي از تاريخ اطلاع خود از از وقوع آن به اطلاع   بيمه گر برساند و نيز مکلف است متعاقباً کيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه کننده و يا اقامه کننده دعوي و عنواني که به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است مشخصات زيانديده يا شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا وهرگونه اطلاعات مشخصات و نکات ديگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکي را که در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع کمک نمايد.
۵/۴- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور کارشناسي همکاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.
۶/۴- کليه کارکنان و ناجيان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص مهارتهاي لازم باشند.
۷/۴- قبول هرگونه مسئوليت وسازش درمورد خسارتهاي بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت کتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينکه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد. درغيراينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
۸/۴- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اين که از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد بي درنگ و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت بيمه گر ارسال دارد و درصورت تأخير مسئول جبران ضرر و زيانهايي که از طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
ماده ۵- تعهدات بيمه گر
۱/۵- درصورت وقوع حادثه ناشي از خطرات مورد بيمه، ميزان غرامت زيانديدگان با توافق     بيمه گر و زيانديدگان براساس مدارک مثبته خسارت تعيين مي گردد و در غير اينصورت موضوع پس از احراز مسئوليت و بموجب آراء مراجع قضائي حل و فصل خواهد شد.
تبصره ۱: درصورت فوت هر نفر کليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حکم يک ثالث زيانديده تلقي مي گردد.
۲/۵- حق سازش و حق تعقيب دعوي تا ميزان تعهد بيمه گر در کليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وکيل يا حق توکيل غير ولو کراراً مي نمايد که پرونده هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از کليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نمايد اقدامي به عمل آورد که به حق بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
۳/۵- بيمه گر مي تواند با پرداخت حداکثر مبلغي که طبق اين بيمه نامه براي هر حادثه متعهد است و با اين که اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هريک از مراحل قضايي متوقف و از خود سلب مسئوليت بنمايد و در آنصورت رهبري و کنترل مذاکرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۶- فسخ و بطلان بيمه نامه: اين بيمه نامه ممکن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي کتبي ۲۰ روزه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود:
از طرف بيمه گر:
۱- درصورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
۲- درصورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط
۳- درصورت کتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بيمه گذار: درصورتي که کيفيت تشديد خطر کاهش يافته و يا از بين برود و   بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: درصورت فسخ از طرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي که باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه درصورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۷- درصورتي که مسئوليت موضوع اين بيمه نامه توسط بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي که خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده ۸- خسارت فوت و نقص عضو موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،   بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد. در مورد هزينه هاي پزشکي درصورتيکه توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.
ماده ۹- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است که در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت کتبي باطلاع بيمه گر، نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.
ماده ۱۰- بيمه گر و بيمه گذار سعي خواهند کرد کليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را به طريق داوري حل وفصل کنند. در اين صورت هريک از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي مي کند. در صورتي که داوران مزبور به توافق نرسند يک نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي کنند. سرداور و داوران مبادرت به صدور حکم داوري مي نمايند درصورت عدم توافق در موارد داوري ، رسيدگي به کليه اختلافات مذکور در صلاحيت محاکم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده ۱۱- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات کتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري در آن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي با موافقتهايي که بين طرفين به عمل آمده مطابقت نکند بيمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغيير و يا تصحيح الحاقي را کتباً خواستار شود وگرنه اوراق مذکور قطعي تلقي خواهد شد.
ماده ۱۲- مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال است که از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعاوي شروع مي شود.
ماده ۱۳- در مواردي که در اين بيمه نامه ذکر نشده است و طبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري کشور عمل خواهد شد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی