بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

پوشش های اضافی بيمه اي مسئوليت عمرانی

پوشش هاي زير در صورت پرداخت حق بيمه اضافي قابل ارايه مي باشد :
 
 *پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار براي ماموريتهاي خارج از کارگاه کارکنان -  الحاقيه شماره(۱)
 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، خسارت بدني وارد به کارکنان بيمه گذار را ضمن انجام ماموريتهاي خارج از کارگاه به شرط وجود مجوز ماموريت و شرح وظايف محوله پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مراجع ذيصلاح جبران نمايد.
 
*براي ماموريتهاي خارج از کارگاه کارکناني تحت پوشش مي باشند که اسامي آنها بطور کتبي در هنگام صدور بيمه نامه اعلام و جز لاينفک بيمه نامه گرديده باشد.
 
*در هر حال خسارات جاني وارد به کارکنان که ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري باشد از شرايط اين الحاقيه مستثني مي رباشند.
 
 *پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار براي حوادث وسايل نقليه موتوري زميني در محيط کارگاه - الحاقيه شماره(۲)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايدبا رعايت شرايط بيمه نامه، بر خلاف بند ۱ب از ماده دوم شرايط عمومي بيمه نامه، مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال صدمات جسماني وارده به کارکنان که ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري متعلق و يا در اختيار بيمه گذار در محيط کارگاه باشد را در چهار چوب شرايط زير تحت پوشش قرار دهد.
 
-در صورتيکه وسيله نقليه عامل حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بيمه گر محدود به مبلغ مازاد بر تعهدات بيمه نامه مي باشد.
 
-رانندگان وسائط نقليه و ماشين آلات مورد استفاده بايد گواهينامه متناسب وسيله نقليه را ، دارا باشند در غير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ادعا شده نخواهد داشت.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت کارفرما در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث - الحاقيه شماره(۳)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايدبا رعايت شرايط بيمه نامه، مسئوليت بيمه گذار براي جبران خسارات جاني وارد به اشخاص ثالث ناشي از اجراي فعاليت موضوغ بيمه نامه را در حريم کارگاه به عهده گيرد.
 
تعهد بيمه گر براي هر نفر در هر حادثه طبق جدول تعهدات مندرج در بيمه نامه ميباشد و حداکثر تعهد بيمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ ۲,۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تجاوز نخواهد کرد.
 
منظور از اشخاص ثالث افرادي ميباشند که به هيچ عنوان دخالت و ارتباطي در انجام کار موضوع بيمه نداشته باشد.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت مدني در قبال سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني - الحاقيه شماره(۴)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، مطالبات درخواستي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني بابت تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون مذکور را جبران نمايد.
 
-حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي مذکور براي هر نفر در هر حادثه حداکثر ....................... ريال مي باشد.
 
- حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي مذکور در طول مدت حداکثر ۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد.
 
*بيمه شخص بيمه گذار يا صاحبکار - الحاقيه شماره( ۵) 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد در چهار چوب شرايط بيمه نامه و نيز شرايط عمومي بيمه حادثه(آيين نامه شماره ۲۳ مصوب شوراي عالي بيمه) خسارات جسماني وارده به بيمه گذار يا صاحبکار را در اثر خطرات موضوع کار بيمه شده در محل کارگاه جبران نمايد.
 
۱-حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه ......... .
 
۲-حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي پزشکي در هر حادثه و در طول مدت بيمه ......... .
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت مدني پيمانکاران فرعي، مهندسين ناظر، مشاور - الحاقيه شماره(۶) 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد برخلاف بند ۲ب از ماده دو شرايط عمومي و با رعايت شرايط بيمه نامه، مسئوليت مدني پيمانکاران فرعي،مهندسين، مشاورين که براساس قرارداد منعقده بخش يا بخش هايي از اجراي پروژه را به عهده دارند، در قبال خسارت بدني وارد به کليه کارکنان شاغل در محيط کار به نشاني مندرج در بيمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محيط کار - الحاقيه شماره (۸)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، برخلاف بند ۳ب از ماده دوم شرايط عمومي بيمه نامه، مشروط بر اينکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مراجع ذيصلاح احراز و اثبات گردد، خسارت وارده به کليه کارکنان بيمه گذار، پيمانکاران فرعي،مشاورين و ناظرين در مکانهاي وابسته در محل پروژه مانند حمام،رستوران و خوابگاه تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد.
 
*توضيح اينکه خسارت هاي ناشي از استفاده نا صحيح و نصب غير استاندارد وسايل گرمازا تحت پوشش نمي باشد.
 
*پوشش بيمه اي افزايش تعداد کارکنان - الحاقيه شماره(۹)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه،افزايش تعداد کارکنان تحت پوشش اين بيمه نامه حداکثر تا۵% نسبت به حداکثر نيروي کار اعلام شده در زمان صدور بيمه نامه تحت پوشش قرار گيرد.
 
*پوشش بيمه اي افزايش ديات براي سالهاي آتي(يکسال) - الحاقيه شماره(۱۰) 
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد ،افزايش ديه تا يکسال پس از انقضا بيمه نامه را نسبت به مبالغ مندرج در بند ۳ يا ۴ جدول تعهدات بيمه نامه تحت پوشش قرار دهد. اين الحاقيه افزايش ديه بعلت تاخير در ارائه راي دادگاه توسط بيمه گذار يا زيانديده به بيمه گر بيش از ۱۰ روز پس از ابلاغ راي را شامل نمي شود.
 
*پوشش مسئوليت حوادث غير مرتبط با فعاليت اصلي بيمه شده - الحاقيه شماره (۱۱)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه و احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و يا ساير مراجع ذيصلاح، برخلاف بند پانزده ماده سه شرايط عمومي بيمه نامه، مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل صدمات جسمي کارکنان ناشي از حوادثي که ارتباطي با نوع فعاليت بيمه شده ندارد، در محيط کار مندرج در بيمه نامه،تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد.
 
 *پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه - الحاقيه شماره (۱۳)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار و رعايت شرايط بيمه نامه،خسارات را بدون راي دادگاه در حق زيانديده پرداخت نمايد.
 
*پوشش بيمه اي پرداخت هزينه هاي پزشکي بدون اعمال تعرفه - الحاقيه شماره (۱۴)
بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه ،برخلاف بند ۵ ب از ماده دو شرايط عمومي بيمه نامه، کليه هزينه هاي پزشکي را بدون اعمال تعرفه و با استناد به مدارک پزشکي معتبر و با توجه به سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه پرداخت نمايد.
 
*پوشش بيمه اي مسئوليت بيمه گذار براي پرداخت مازاد بر ديه ديه اول - الحاقيه شماره(۱۷)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد با رعايت شرايط بيمه نامه، مسئوليت بيمه گذار براي پرداخت غرامت مازاد بر ديه اول به شرح جدول مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.
 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر ديه اول در طول مدت بيمه نامه ........ .
 
تعهدات اين الحاقيه مشمول افزايش ارزش ديه در زمان پرداخت خسارت نميباشد.
 
*پوشش مسئوليت بيمه گذار براي پرداخت خسارت جاني اتباع خارجي در وجه بيمه گذار - الحاقيه شماره(۱۸)
 بيمه گر براساس پيشنهاد کتبي بيمه گذار با صدور اين الحاقيه که جز لاينفک بيمه نامه مسئوليت مدني فوق الذکر ميباشد، موافقت مي نمايد برخلاف بند ۸ الف از ماده دوم شرايط عمومي و با رعايت شرايط بيمه نامه، چنانچه براساس راي مراجع ذيصلاح قضايي ملزم به پرداخت خسارت جاني در وجه اتباع خارجي شاغل در محيط کار به نشاني مندرج در بيمه نامه گردد مبلغ خسارت را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه، در وجه بيمه گذار پرداخت نمايد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی