بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

طرح تدبیر بیمه کارآفرین

icon با طرح تدبير بيمه کارآفرين ديگر نگران خانه و کاشانه خود نخواهيد بود 
 
بيمه کارآفرين با ارائه طرح جالب و استثنائي بيمه آتش سوزي خانه شما را در برابر بسياري از خطرات و نيازها بيمه مي کند .
روزانه چندين باب منزل مسکوني بر اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي ، انفجار و صاعقه شده و يا در اثر وقوع حوادث طبيعي همچون زلزله ، خسارت زيادي متحمل مي شوند . در اثر وقوع اين حوادث علاوه بر ساختمان و اثاثيه بيمه گذار ممکن است به بيمه گذار و اعضاي خانواده صدمات و جراحاتي وارد شود و يا ناچار به ترک محل سکونت خود و اسکان موقت در محل ديگري گردد . همچنين همسايگان از اين حادثه متحمل خسارت گردند .
در طرح تدبير کارآفرين  به منظور جبران خسارت احتمالي وارده در اثر وقوع آتش سوزي ، انفجار و صاعقه ، زلزله ۲ طرح در قالب طرح تدبير کارآفرين پيش بيني شده است که بيمه گذار مي تواند متناسب با ارزش دارايي هاي خود يکي از آنها را انتخاب نمايد . در اين طرح ها با در نظر گرفتن حداقل حق بيمه علاوه بر خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، زلزله و سرقت اثاثيه منزل بيمه گذار از مزاياي بيمه حوادث ناشي از آتش سوزي براي خود و اعضاي خانواده بهره مند شده و همچنين خسارت وارده به همسايگان و هزينه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود .
 
نام طرح :  طرح تدبير بيمه کارآفرين
تعريف خطرات تحت پوشش :
الف : آتش سوزي ( در اين بيمه نامه آتش عبارت است از ترکيب هر ماده با اکسيژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد) .
ب: مسئوليت آتش سوزي ( ناشي از آتش سوزي و يا انفجار در محل مورد بيمه).
ج: حوادث خانواده ( فوت و نقص عضو ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل و سرقت در محل مورد بيمه )
 
شرح تعهدات طرح تدبير کارآفرين :
طرح الف :
۱ - سرمايه ساختمان و تاسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل ) به مبلغ ۳۰ ميليون تومان
۲-  سرمايه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )  به مبلغ ۷ ميليون و پانصد هزار تومان
۳-  سرمايه اثاث و لوازم منزل تحت پوشش ( سرقت با شکست حرز ) بر اساس ليست اثاثيه مورد نظر بيمه گذار که کتبا" به بيمه کارآفرين اعلام مي شود به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان
۴-  اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )به مبلغ ۶ ميليون تومان
۵-  مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالي ) ( آتش سوزي و انفجار )به مبلغ ۲ ميليون و پانصد هزار تومان 
۶-  پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد )( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده ) به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان
۷-  پرداخت هزينه هاي پزشکي بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد ) ( آتش سوزري ، صاعقه ، انفجار، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده  )به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان
 
طرح ب :
۱ - سرمايه ساختمان و تاسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل ) به مبلغ ۵۰ ميليون تومان
۲-  سرمايه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )  به مبلغ ۱۰ ميليون تومان
۳-  سرمايه اثاث و لوازم منزل ( سرقت با شکست حرز )به مبلغ ۲ميليون و پانصد هزار تومان
۴-  اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سيل )به مبلغ ۶ ميليون تومان
۵-  مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالي ) ( آتش سوزي و انفجار ) ۲ ميليون و پانصد هزار تومان
۶-  پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد )( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل در محل مورد بيمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده )به مبلغ ۱۰ ميليون تومان 
۷-  پرداخت هزينه هاي پزشکي بيمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پيشنهاد ) ( آتش سوزري ، صاعقه ، انفجار، سيل در محل مورد بيمه ( هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضاي خانواده )به مبلغ ۱ ميليون تومان
 
 

در جدول زير شرح کامل تعهدات طرح تدبير کارآفرين  با حق بيمه هاي مربوطه آمده است .

 

طرح (الف)

 

رديف

موضوع بيمه

سرمايه ۱

سرمايه ۲

سرمايه ۳

سرمايه ۴

سرمايه۵

۱

ساختمان و تأسيسات ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱,۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۳

اثاث و لوازم منزل ناشي از سرقت با شکست حرز

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۴

اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار

۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۵

مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۶

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و فرزندان (فوت و نقص عضو)

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۷

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و  فرزندان( جبران هزينه پزشکي)

۲,۵۰۰.۰۰۰

۵,۰۰۰.۰۰۰

۷,۵۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

 

حق بيمه خالص

۲۴۶,۹۰۰

۴۹۳,۸۰۰

۷۴۰,۷۰۰

۹۸۷,۶۰۰

۱,۲۰۹.۵۰۰

 

ماليات بر ارزش افزوده (۶%)

۱۴,۸۱۴

۲۹,۶۲۸

۴۴,۴۴۲

۵۹,۲۵۶

۷۲,۵۷۰

 

جمع حق بيمه پرداختي

۲۶۱,۷۱۴

۵۲۳,۴۲۸

۷۸۵,۱۴۲

۱,۰۴۶.۸۵۶

۱,۲۸۲.۰۷۰

 

طرح (ب)

 

رديف

موضوع بيمه

سرمايه ۱

سرمايه ۲

سرمايه ۳

سرمايه ۴

سرمايه۵

۱

ساختمان و تأسيسات (آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، زلزله)

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۳

اثاث و لوازم منزل ناشي از سرقت با شکست حرز

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۴

اجاره محل اسکان موقت خانواده بيمه گذار

۶۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۵

مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث

۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

۷۵,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰

۶

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و فرزندان (فوت ونقص عضو)

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰

۷

بيمه گذار و اعضاي خانواده ساکن در محل مورد بيمه همسر و  فرزندان(جبران هزينه پزشکي)

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰.۰۰۰

 

حق بيمه خالص

۴۰۹,۶۵۰

۷۱۹,۳۰۰

۱,۰۲۸.۹۵۰

۱,۳۳۸.۶۰۰

۱,۶۴۸.۲۵۰

 

ماليات بر ارزش افزوده (۶%)

۲۴,۵۷۹

۴۳,۱۵۸

۶۱,۷۳۷

۸۰,۳۱۶

۹۸,۸۹۵

 

جمع حق بيمه پرداختي

۴۳۴,۲۲۹

۷۶۲,۴۵۸

۱,۰۹۰.۶۸۷

۱,۴۱۸.۹۱۶

۱,۷۴۷.۱۴۵

 

امتياز ويژه : بيمه کارآفرين به بيمه گذاراني که بيمه نامه طرح تدبير داشته باشند ۲۰ درصد تخفيف بيشتر در بيمه بدنه اتومبيل اهداء مي کند

 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

واحد فروش: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
شما اینجا هستید: صفحه اصلی خدمات بیمه ای طرح تدبير بيمه کارآفرين