چاپ کردن این صفحه

شكست ماشين آلات

تمام موضوعات بيمه اي که در زمان احداث ميتوانستند تحت پوشش بيمه EAR قرار گيرند در زمان بهره برداري ميتوانند تحت پوشش بيمه MB قرار داده شوند. بعبارت ديگر اين بيمه خسارات فيزيکي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني ناشي از شکست ماشين آلات و شکست ابزارهاي مکانيکي و الکتريکي داخل آنها را جبران مينمايد.