بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

تعريف اصطلاحات

icon ادعاي خسارت (Claim)
وقوع خطر يا پيشامدي که موجب انجام تعهد مالي يا تعهد اساسي بيمه گر شود.
 
icon ارزش باز خريدي (Surrender Value)
در نوع ويژه اي از بيمه زندگي، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزايا، بيمه نامه به عللي تداوم نيابد، کمتر از سرمايه اي که در بيمه نامه نوشته شده به بيمه گذار پرداخت مي شود، که به آن سرمايه مخفف مي گويند. سرمايه مخفف شامل همه بيمه هاي زندگي نمي شود.
 
icon استثنائات (Exclusions)
در نوع ويژه اي از بيمه زندگي، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزايا، بيمه نامه به عللي تداوم نيابد، کمتر از سرمايه اي که در بيمه نامه نوشته شده به بيمه گذار پرداخت مي شود، که به آن سرمايه مخفف مي گويند. سرمايه مخفف شامل همه بيمه هاي زندگي نمي شود.
 
icon الحاقيه (Endorsement)
نوشته اي است که به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزو جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع تغييراتي که بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد.
 
icon بازرس خسارت (Loss Adjuster)
شخص مستقلي است که از شرکت بيمه دستمزد دريافت مي کند و براي پاسخ به اين پرسشها به بررسي مي پردازد: آيا خسارت ادعا شده تحت پوشش بيمه است و مربوط به بيمه گذار شرکت بيمه؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟
 
icon بيمه (Insurance)
بيمه عملي است که بموجب آن يک طرف (بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي شود و طرف ديگر بيمه گر با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده مي گيرد.
 
icon بيمه آتش سوزي (Fire Insurance)
تامين و جبران زيانهايي که بر اثر وقوع آتش سوزي به اموال و دارايي مورد بيمه وارد مي شود.
 
icon بيمه اتکايي (Reinsurance)
عبارت است از قرارداد واگذاري که بموجب آن شرکت بيمه درصد يا قسمتي از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس يک قرارداد اتکايي نزد يک يا چند شرکت بيمه اتکايي، بيمه کند.
 
icon بيمه اجباري (Compulsory Insurance)
هر يک از انواع بيمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.
 
icon بيمه از کار افتادگي دايم (Permanent Health Insurance)
در اين بيمه نامه، تا زمانيکه بيمه گذار بعلت حادثه يا بيماري قادر به کارکردن نباشد، به وي حقوق پرداخت مي شود. اين پرداخت معمولا تا هنگام بازنشستگي ادامه مي يابد.
 
icon بيمه اموال (Property Insurance)
اين نوع بيمه ها، اموال مشخصي را که ممکن است بر اثر حوادثي همچون آتش سوزي، طوفان يا دزدي زيان ببينند يا خراب شوند، تحت پوشش قرار مي دهد.
 
icon بيمه باربري دريايي (Marine Insurance)
خسارت وارد شده به محموله وسايل حمل و نقل در هنگام بار گيري و تخليه، با اين بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد.
 
icon بيمه با سرمايه افزايشي (Increasing Term Insurance)
در اين نوع بيمه نامه زندگي، سرمايه بيمه نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معيني از سرمايه اوليه افزايش مي يابد. اين بيمه نامه براي افرادي طراحي شده است که به دليل افزايش ساليانه حقوق، توانايي پرداخت حق بيمه بيشتري دارند و ارزش زندگي آنان هم رو به افزايش است.
 
icon بيمه بدنه کشتي و هواپيما (Aviation and Marine Transport)
اين بيمه خسارت وارد شده به کشتي و هواپيما را تحت پوشش قرار ميدهد.
 
icon بيمه تمام خطر (All Risk Insurance)
در اين نوع بيمه، تمامي موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بيمه قرار مي گيرد، بغير از مواردي که در بيمه نامه استثنا تلقي شده است.
 
icon بيمه جامع (Comprehensive Insurance)
بيمه نامه اي است که مجموعه اي از خطرهاي مشخص را تحت پوشش مي گيرد.
 
icon بيمه جايگزيني کهنه با نو (New-for-old)
اين پوشش براي مواردي است که شي صدمه ديده با شي نو جايگزين شود و بيمه گر هزينه استهلاک و استفاده از شي کهنه را از خسارت پرداختي کسر نکند.
 
icon بيمه حوادث شخصي (Personal Accident Insurance)
در اين بيمه نامه چنانچه بيمه شده در حادثه اي مجروح شود، بيمه گر مبلغ مشخصي را به وي پرداخت مي کند. همچنين اگر حادثه به معلوليت منجر شود بر اساس نوع آن، پرداختها بصورت هفتگي، دوره اي يا يکجا انجام مي گيرد.
 
icon بيمه درمان خصوصي (Private Medical Insurance)
هزينه هاي معالجات پزشکي با اين بيمه نامه قابل پرداخت است.
 
icon بيمه درماني گروهي (Group Permanent Health Insurance)
بيمه اي است که کارفرمايان اخذ مي کنند، تا کارگران يا کارکنان را در قبال هزينه درمان بيماريها تحت پوشش قرار دهند.
 
icon بيمه زيان پولي (Pecuniary Loss)
اين نوع بيمه هر نوع زيان مالي را که ممکن است به علت اختلال در فعاليت اقتصادي و وامهاي رهني اتفاق افتد تحت پوشش قرار ميدهد.
 
icon بيمه ساختمان (Building Insurance)
بيمه نامه اي است که بناي خانه يا ديگر ساختمانها را در قبال خطرهاي متعدد تحت پوشش قرار ميدهد.
 
icon بيمه شده (Insured)
شخصي است که حيات يا سلامت او موضوع بيمه قرار ميگيرد.
 
icon بيمه شکست ماشين آلات (Mechanical Breakdown Insurance)
پوشش هزينه خراب شدن ماشين آلات، اتومبيل و لوازم منزل، با اين بيمه انجام ميگيرد.
 
icon بيمه گذار (Policyholder)
شخصي که قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد ميکند. در بيمه هاي اموال و مسئوليت بيمه گذار مشخص است، اما در بيمه هاي اشخاص گاهي بيمه گذار يک شخص يا يک موسسه است و بيمه شدگان، اشخاص ديگري ميباشند.
 
icon بيمه گر (Insurer)
شرکت يا موسسه مجازي است که طبق قانون و مقررات مملکتي و ضوابط فني به عمليات بيمه گري، يعني قبول ريسک و تعهد جبران خسارت يا پرداخت سرمايه بيمه، اشتغال مي ورزد.
 
icon بيمه عمر گروهي (Group Life Insurance)
بيمه نامه اي است که همزمان تعدادي از کارکنان يا کارگران يک ساختمان را تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروههاي کارفرمايي و کارگري رايج است و کارفرما، کارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان، بيمه عمر به شرط فوت مي کند.
 
icon بيمه عمر زماني نزولي (Decreasing Term Insurance)
طبق شرطي که در برخي از بيمه نامه هاي زندگي قيد مي شود، سرمايه بيمه نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصي کم مي شود، تا در نهايت به صفر برسد. اين شرط براي کساني مفيد است که با گذشت زمان نياز آنان به پوشش بيمه اي کم مي شود.
 
icon بيمه مسئوليت (Liability Insurance)
در اين نوع بيمه، شخص مي تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئوليت خود را با خريد بيمه نامه مسئوليت تحت پوشش قرار دهد.
 
icon بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري (Motor Insurance)
اين بيمه مسئوليتهاي قانوني ناشي از استفاده از اتومبيل را که بر اثر زيان و خسارت به ديگر افراد وارد مي شود، تحت پوشش قرار مي دهد.
 
icon بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان (Employers Liability Insurance)
پوشش کارفرمايان در مقابل خسارتهايي که از طرف کارکنان اداري يا کارگران آنان در حين يا به مناسبت آن به اشخاص ثالث وارد شود.
 
icon بيمه مستمري عمر (Annuity)
نوعي بيمه عمر که بموجب آن بيمه گر با دريافت حق بيمه (بطور يکجا يا با اسقاط) متعهد پرداخت مستمري تمام عمر يا مستمري تا مدت معين مي شود.
 
icon بيمه مشترک (Co-insurance)
عبارت است از اجتماعي بين بيمه گر و بيمه گذار که بمنظور پوشش مورد بيمه، هر يک به نسبت معيني پس از احتساب کاستني ها،  تقسيم ريسک مي نمايند. 
 
icon بيمه نامه (Policy)
سندي است که به امضاي بيمه گر و بيمه گذار ميرسد و تجلي و تظاهر قرارداد بيمه مي باشد.
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی اطلاعات بیمه ای اصطلاحات بیمه ای تعریف اصطلاحات