Print this page

بیمه مسئولیت مديران واحد هاي اقامتي

عبارت است از بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي( هتلها- مهمانسرا ها- متلها) در مورد جبران خسارت بدني و مالي وارده به مسافرين، بدين معني که اگر در اثر خطا،غفلت،قصور و اشتباه حرفه اي بيمه گذار، خسارتي متوجه مسافرين گردد و مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر يا مقامات ذيصلاح محرز گردد،بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام مينمايد.